FrågaÖVRIGTÖvrigt15/03/2023

Ansökan om svenskt medborgarskap - Kan kortare regelbundna resor utomlands påverka bedömningen av var man anses ha sin hemvist?

Hej, Jag har estniskt medborgarskap och har bott och arbetat i Sverige i ca 22 år. Jag uppfyller alla krav som finns nedskrivna på Migrationsverket. Jag har även två barn (16 år och 19 år) som är födda i Sverige och som är svenska medborgare. De senaste ca två år har jag rest ganska mycket på grund av att jag träffat min pojkvän som bor i Nederländerna. Enligt Migrationsverket får man, om man väntar på svenskt medborgarskap, vara borta från Sverige i max 6 veckor per år. För min del, om man räknar ihop, blir det mer än 6 veckor per år av resandet. Jag har sökt mitt svenskt medborgarskap under maj månad 2019 och väntar fortfarande på migrationsverkets beslut. Min fråga är följande: Har de rätt att neka mig att bli svenskt medborgare på grund av att jag har rest fram och tillbaka under den senaste tiden ? Och hur bedöms hemvist enligt lagen? P.S: I övrigt planerar jag inte att flytta utomlands och räknar Sverige som mitt hem. Jag betalar också skatt i Sverige.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om svenskt medborgarskap (medborgarskapslagen). Och det korta svaret på din huvudsakliga fråga lyder, i vart fall såvitt jag kan bedöma, att du borde kunna bli beviljad ett svenskt medborgskap trots dina resor till Nederländerna.


Huvudregeln återfinns i 11 § medborgarskapslagen vari sägs att en utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap (naturaliseras), om han eller hon har 1. styrkt sin identitet, 2. fyllt arton år, 3. permanent uppehållstillstånd i Sverige, 4. hemvist här i landet sedan fem år (punkten c) och 5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Min uppfattning är att du, utifrån din ärendebeskrivning, uppfyller samtliga ovan nämnda rekvisit. I förevarande fall undrar du över hemvistbegreppets innebörd och hur hemvist-tiden beräknas. Här ska noteras att grundregeln kräver att det föreligger en uppnådd hemvist-tid om fem år, vilket är ett krav som du uppfyller med råge.


Regelbundet arbete utomlands och annan återkommande utlandsvistelse i sammanhängande perioder har i praxis inte räknats in i hemvist-tiden, se Migrationsöverdomstolens (MIG) avgörande MIG 2008:14. Hemvist-tiden ska i princip vara obruten. Däremot bryter inte semesterresor, kortare släktbesök och annat dylikt i utlandet hemvisten och det påverkar inte heller beräkningen av hemvist-tiden. När det sedan gäller utlandsvistelser av annat slag (vilket dina resor till din pojkvän torde sortera under) framgår följande av lagkommentaren till medborgarskapslagen.


Bedömningen ska göra utifrån den ort där personen i fråga, dvs. du, bor och har för avsikt att kvarstanna, vilket i ditt fall är Sverige. Detta innebär i sin tur att hemvist på en viss ort framförallt anses föreligga om bosättningen framstår som varaktig och omständigheterna i övrigt måste anses vara stadigvarande. Vidare anges att hemvist-tiden inte bör anses avbruten om inte sökanden (du) antingen tagit hemvist i ett annat land eller på annat sätt gett upp hemvistet i Sverige. Och inget av detta är ju fallet här varför slutsatsen måste bli att dina besök hos din pojkvän inte torde utgöra några problem för bedömningen av huruvida du kan beviljas svenskt medborgarskap. Därutöver ska framhållas, precis som nämndes inledningsvis, att du redan och av uppenbara skäl efter 22 års bosättning i Sverige uppfyller kravet på en uppnådd hemvist-tid motsvarande fem år.


Notis: MIG styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (migrationsdomstolarna) samt Polismyndigheten och Migrationsverket informellt har att följa.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.seoch du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”