FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt02/03/2020

Anmälningsskyldighet vid misstanke om könsstympning

Hej. Har en fråga om gäller Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor och då 2§ tredje stycket …… samt för underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Frågan gäller om tjänstepersons inom skolan eller förskolan anmälningsskyldighet till socialtjänsten när de har en oro kring misstankar om könsstympning "räcker" och att det sedan är socialtjänsten som ska överväga polisanmälan, eller är det så att 2 § 3:e st innebär att tjänstepersonen också måste polisanmäla för att inte "underlåta att avslöja".

MVH Anders

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av vad jag kan utläsa ur din fråga gäller det om det räcker för en tjänsteperson inom skola/förskola att anmäla misstanke om könsstympning till socialtjänsten eller om det också krävs en polisanmälan för att det inte ska innebära en "underlåtenhet att avslöja brott".

Anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen
Enligt 14 Kap 1 § i Socialtjänstlagen är yrkesverksamma inom (bland annat) skola och förskola skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, till exempel då att en flicka riskerar att bli eller är könsstympad.
För anmälan räcker det med misstanke, sedan är det socialtjänstens eller polisens uppgift att utreda. Anmälningssekretessen kommer att bryta den sekretess man har.
Det ska tilläggas skyldighet att anmäla enligt 14 Kap 1 § Socialtjänstlagen är begränsad till sådant som befattningshavare fått kännedom om i verksamheten.

Underlåtenhet att avslöja brott
Underlåtenhet att avslöja brott regleras i 23 kap 6 § Brottsbalken.
En straffbar underlåtelse ska vara föreskriven för brottet, vilket det är i detta fall.
Det ska vara fråga om ett pågående eller förestående brott, alltså brottet ska inte vara fullbordat.

Ansvar för underlåtenhet att avslöja eller förhindra pågående brott förutsätter att gärningen har fortskridit så långt att den är straffbar och att brottet kan avslöjas eller förhindras utan fara för den so anmäler eller någon annan.

Sammanfattning
Med bakgrund av de omständigheter som getts i din fråga är det svårt att ge ett direkt svar, utan det kan bero på av det enskilda fallet.
Det mest lämpliga vid endast svag misstanke om brott borde vara att anmäla detta till socialnämnden, som sedan i sin tur utreder och kan anmäla till polisen om det finner att detta är nödvändigt.
Genom detta undviker man att polisanmälan görs i ens eget namn.
Vid egen polisanmälan ska det understrykas att denna inte kan göras anonymt, utan det är endast tips till polisen som man kan lämna anonymt.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga,

Vänligen,

Hanna ÁrnadóttirRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo