Anklagelser vid arvstvist - Förtal och förolämpning

FRÅGA
hej, i samband med min pappas död hamnade jag och mina bröder i en mycket otrevlig arvstvist och i denna blev jag och min man lögnaktigt anklagade att ha påverkat min pappa till att ha skrivit ett testamente som skulle gynnat oss vilket är fel. I samband med begravningsbyrå och begravning blev jag påhoppad framför släktingar flera gånger där jag på ett mycket grovt och kränkande sätt framställdes att både ha ljugit och lurats, dessa anklagelser har min faster rentvått mig från. Mina bröder har också försökt att genom utpressning ta ifrån mig mitt arv och försökt lura mig till att tro att min pappa skulla ha smutskastat mig och varit oärlig i testamentet, för detta har jag bevis till motsatsen från hans grannar. Mina bröder har riktat många kränkande och falska anklagelser till mig och min i ett mail. Har nu fått höra att de även sprider dessa extremt kränkande lögner till övriga familjemedlemmar och mina vänner. Det är rent förtal. Är det ett brott mina bröder utsatt mig för och kan jag med hjälp av lagen stoppa dem, då de bokstavligt medvetet försöker att totalt förstöra mitt umgänge och liv. Det har snart gått tre år sedan min pappa dog.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett brott som skulle kunna vara aktuellt är förtal som regleras i 5 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Enligt denna bestämmelse döms den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning för förtal till böter. Det finns alltså ett antal rekvisit som måste vara uppfyllda för att brottet ska aktualiseras.

Uppgiften som lämnas om dig och din man måste ha lämnat till en annan person än till er, annars är inte förtal begånget. Detta innebär att det mejl som dina bröder har skickat till er, och andra gånger som en uppgift har lämnats direkt till er, inte är förtal (det kan dock falla in under förolämpning, se nedan). Däremot kan spridandet av uppgifter om er till er familj och era vänner utgöra förtal. Det krävs dessutom inte att uppgiftslämnaren riktar sig mot tredje man, utan det räcker att en tredje person är närvarande och uppfattar uttalandet. Därför kan även uttalanden som dina bröder gjorde mot er i samband med begravningsbyrå och begravning falla in under bestämmelsen.

Uppgiften måste vidare vara ägnad att utsätta dig och din man för för andras missaktning. Exempel är om uppgiften pekar ut er som brottsliga eller klandervärda i era levnadssätt. Det är tillräckligt att uppgiften är nedsättande för den kränktes anseende i de särskilda kretsar som denne tillhör.

Huruvida beskyllningen är sann eller inte har ingen betydelse för om förtal är begånget. Dock finns det en ansvarsfrihetsregel i andra stycket i samma bestämmelse som anger att en person som har lämnat en kränkande uppgift är fri från ansvar om han var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken. Dock måste han då visa att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den. Det är endast i dessa fall som sanningsbevisning får föras. I övriga fall är straffbarhet oberoende av om uppgiften är sann eller inte. Denna regel ger uttryck för en intressekollision mellan intresset att skydda människor från kränkande uttalanden och intresset för yttrandefrihet. Det anses finnas ett ganska vidsträckt utrymme för yttrandefrihet inom familj och närstående.

Förtal är ett uppsåtsbrott. Det innebär förenklat att uppgiftslämnaren måste ha haft någon slags avsikt att lämna en uppgift om annan. Uppsåtet måste även täcka de omständigheter som gör uppgiften ägnad att utsätta den som uppgiften rör för andras missaktning.

Det som dina bröder har sagt direkt till er utan att det har riktats till eller uppfattats av andra kan utgöra förolämpning. Brottet regleras i 5 kap. 3 § BrB och lyder: "Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter". Utmärkande för förolämpning är alltså uttalandet riktar sig till den berörda personen. Att smäda en annan person genom ett kränkande tillmäle kan exempelvis innebära användning av skällsord eller öknamn.

Med förolämpning menas endast sådana uttalanden som är ägnade att såra en annan persons självkänsla. Till skillnad från förtal behöver inte en nedsättande uppgift ha lämnats. Det räcker med en smädelse genom exempelvis en kränkande kroppsrörelse. Även förolämpning kräver uppsåt för att brottet ska vara begånget.

Både förtal och förolämpning är så kallade målsägandebrott, vilket innebär att de som huvudregel endast får åtalas av målsäganden (du eller din man). Detta framgår av 5 kap. 5 § BrB. Av samma bestämmelse anges att åklagaren får väcka åtal om det är påkallat ur allmän synpunkt, vilket det förmodligen inte är i ert fall. Den möjlighet som finns att driva detta vidare är då att väcka enskilt åtal. Det är viktigt att påpeka att om ni skulle förlora målet, riskerar ni att behöva betala både era egna och motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar att ni bokar tid för juridisk rådgivning med en verksam jurist om ni skulle vilja väcka åtal.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Lycka till!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1107)
2021-01-17 Den relevanta tidpunkten för att bedöma ett brott
2021-01-16 Är det brottsligt att berätta om en tidigare relation
2021-01-16 Ekonomiskt förtal
2021-01-14 Vad kan man göra om man anklagas för att ha stulit på jobbet?

Alla besvarade frågor (88149)