Ångerrätt av distansavtal inom EU när villkoren inte medger det?

FRÅGA
Hej,Frågan handlar om ångerrätt vid digital signering av distansavtal.Blev kontaktad under kvällstid av företag som utför personlig coaching. Företaget heter Marc Aurel Elite Coaching.Ltd har säte utanför Sverige och sitter numera i cypern.Efter ett samtalet med en agent erbjöds 1 gratis samtal med en "coach" som via tjänsten Zoom ställde frågor och gav information om tjänsten.Lång historia kort, så signerade jag till slut ett avtal digitalt men insåg att det var något fel och sa att jag ångrade mig. Säljaren själv sa under samtalet att jag kan få hela beloppet betalat åter om jag senare skulle ångra mig under tiden som jag använder tjänsten. Då sa säljaren att han inte kan göra så mycket och vi har skrivit kontrakt angående betalningen.Vidare bröt säljaren vårat möte när jag nämnde att jag ångrade mig direkt efter att avtalet signerades.Idag 6 timmar senare skrev jag ett mejl till företaget om att jag ångrat köpet i samtalet och ångrar mig ännu. Har hittills ej betalat. Har inte heller fått access till någon tjänst.I avtalet så står det att avtalet är "non-refundable" och att det är bindande. Vidare står att "Cancellation of the Personalized Coaching Services Membership does not affect the agreed payment for the agreed payment of Personalized Coaching Services Membership and All Customers agree to pay for all agreed amounts regardless of the outcome"Vad gäller?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna förutsättningar

Jag utgår ifrån att du ingått avtalet i egenskap av konsument, alltså att avtalet inte har något att göra med eventuell näringsverksamhet du bedriver. Jag utgår även ifrån att du stadigvarande bor i Sverige och att tjänsten du köpt inte innefattar endast förinspelat material samt kostar mer än 400 kr. I texten nedan är det du som är "konsumenten" och Marc Aurell Elite Coaching som är "näringsidkaren".

Tillämplig lag på avtalet?

Vid konsumentavtal inom EU ska som huvudregel enligt art. 6 Rom I-förordningen lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort tillämpas på avtalet. Enligt 2 p. kan annan tillämplig lag avtalas mellan parterna, såvida inte konsumenten berövas de indispositiva skyddsbestämmelser hemlandets lag ger. Att en bestämmelse är indispositiv innebär att den är tvingande och inte kan avtalas bort. Den svenska lagstiftning som utgör ditt minimiskydd är därför lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen, DAL), enligt 1 kap. 1, 2 och 4 §§, samt 2 kap. 1 §.

Distansavtalslagen och ångerrätt

Enlig 2 kap. 1 § 1 st. DAL gäller DAL:s 2 kap. för "…avtal varigenom en näringsidkare…utför en tjänst åt en konsument." Som jag förstår dig har du beställt en abonnemangstjänst för personlig coaching, vilket bestämmelsen innefattar. Eftersom jag utgår ifrån att tjänsten kostar mer än 400 sek blir undantaget i 3 st. inte tillämpligt.

Enligt 2 kap. 10 § och 12 § 1 st. DAL har konsumenten rätt att frånträda ett tjänsteavtal om näringsidkaren meddelas om detta inom 14 dagar fr.o.m. det att tjänsten ingicks. Avtalstyper som inte omfattas av ångerrätten nämns i 11 § men enligt min tolkning omfattas inte ditt avtal av någon utav punkterna.

Värt att nämna är dock 11 § 11 p. DAL som undantar avtal som "avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det inte finns någon ångerrätt,". Enligt min tolkning av bestämmelsen, samt prop. 2013/14:15 s. 90 som ligger till grund för den, förutsätter regeln att innehållet som ska levereras redan är "färdigt" och utgörs t.ex. endast av förinspelat material eller färdigskriven text. Som tidigare nämnt förutsätter jag att tjänsten du beställt åtminstone inte enbart består av sådant innehåll. Ett "live-samtal" borde inte utgöra "digitalt innehåll", även om det sker via någon typ av chattprogram.

Det kan också vara värt att förtydliga att undantaget i 11 § 3 p. DAL endast gäller avtal om personligt utformade varor, men inte tjänster, då ditt avtal verkar trycka mycket på "Personalized".

Slutsats

Eftersom du meddelat näringsidkaren inom tidsfristen får du anses ha frånträtt avtalet. Detta betyder att tjänsteföretaget inte har någon rätt att ta betalt av dig och du har framför allt ingen skyldighet att betala. Var dock noga med att bestrida eventuella fakturor och betalningskrav.

Hoppas det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes Weister
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (139)
2020-02-06 Fråga om ångerrätt i distansavtalslagen
2019-12-30 Får en webbutik häva köp vid felmärkning av pris?
2019-12-26 När kan en konsument nekas att återlämna en felfri vara?
2019-12-18 Hur fungerar konsumenternas ångerrätt vid distansköp?

Alla besvarade frågor (77204)