FrågaFAMILJERÄTTBodelning16/08/2017

Ändra ett bodelningsavtal pga undanhållen egendom

Skillsmässa för tre år sedan. Kan man backa bandet för att se om maken hade hemligt konto? Han har haft hög lön o min undran är vart tog pengarna vägen? Har mått dåligt så det är först nu jag undrar hur lurad blev jag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I äktenskapsbalken (ÄktB) finns bestämmelser om äktenskapsskillnad och bodelning. I 9 kap. 2 § ÄktB stadgas att en bodelning, vid skilsmässa, ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som råder vid dagen för ansökan om äktenskapsskillnad. Om din man hade nämnda konto även då ni ansökte om skilsmässa skulle pengarna på detta konto ha inräknats i bodelningen – under förutsättning att dessa pengar var gemensamt giftorättsgods och inte din exmans enskilda egendom (se 7 kap 2 § ÄktB för att se vad som är enskild egendom) Under tiden från och med att man ansökt om skilsmässa tills det att skilsmässan går igenom så ska båda parter redovisa för sin egendom enligt 9 kap 3 § ÄktB.Således måste din man enligt lag redovisa all egendom han haft i ert äktenskap.

I 11 kap. 11 § ÄktB nämns att den make som inte kunnat utfå hela sin andel, genom bodelningen, har en fordran på den andra maken. Din exman står således i skuld hos dig om det är så att han har undanhålla ett konto. Om ni själva, utan hjälp från en bodelningsförrättare, upprättat bodelningen bör du ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten för att reda ut den uppkomna tvisten (17 kap. 2 § ÄktB).

Jag vill dock påpeka att många tror att man inte kan ansöka om en bodelningsförrättare om en bodelning redan har gjort. I rättsfall NJA 2013 s. 100 gjordes invändningen att bodelning redan hade skett. Där sa domstolen att bodelningsförrättare ska förordnas om det inte framgår av ordalydelsen och utformningen av bodelningsavtalet att detta omfattar all den egendom i boet som kan vara föremål för fördelning. Så är det som så att det saknas egendom, som tex ett konto, så ska en bodelningsförrättare hjälpa dig med tvisten. Dock sa HD om en formenlig bodelning som omfattar all makarnas egendom redan har skett, ska dock ansökan avslås eftersom en bodelningsförrättare är bunden av makarnas bodelningsavtal. Om motparten då gör gällande att en av makarna undertecknad handling är en bodelning som till fullo reglerar fördelningen av makarnas egendom, måste domstolen pröva invändningen.

Sammanfattningsvis så krävs det hur som helst en bevisprövning om att din man undanhållit egendom från bodelning. Detta eftersom utgångspunkten är att avtal som har kommit till stånd och som har undertecknats av båda parter ska gälla och är bindande enligt principen "Pacta Sunt Servanda" som innebär att avtal ska hållas. Det som går att göra är att kräva en ny bodelning om ni båda är överens om det, då kan bodelningsavtalet antingen hävas eller förklaras ogiltigt.

Går din förre detta man inte med på detta så är den enda möjligheten att på något sätt kunna försöka visa på omständigheter vid avtalets tillkomst som gör att avtalet ska förklaras ogiltigt. Skulle ert avtal på något sätt vara oskäligt (inte rättvist) på grund av omständigheter när det upprättades, eller om din man har vilselett dig genom att exempelvis uppsåtligen utelämna avgörande uppgifter, kan ogiltighet komma på tal. Dock är bedömningen relativt restriktiv och det kommer ställas höga beviskrav för att kunna visa på eventuellt svek. (se bla 30-33 §§ AvtL) Det är domstol som kommer pröva detta och du måste i så fall inleda en tvist vid tingsrätten. Kom ihåg att du har bevisbördan och har du inte tillräckligt godtagbara bevis kommer det bli svårt att få till en ändring i avtalet eller ogiltighetsförklara det. Jag rekommenderar dig därför att höra av dig till oss på telefon eller boka en tid här och se om vi kan reda ut problemet.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04
Öppetider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas det gav lite klarhet i hur det hänger ihop!

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”