Äktenskapstvång

FRÅGA
Vad säger lagen om tvångsgiftemål?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga är ganska allmänt hållen kommer jag endast kunna ge ett generellt svar. Har du några mer specifika funderingar är du välkommen att vända dig till Lawline igen med en följdfråga.

Tvångsgiftemål, eller äktenskapstvång som det också kallas, är ett brott som regleras i 4 kap 4c § Brottsbalken. Förutsättningarna för att äktenskapstvång ska föreligga är att någon har tvingats att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse genom olaga tvång eller att gärningsmannen har utnyttjat en persons utsatta position till att förmå hen att gifta sig. Straffet för den som utsätter någon för äktenskapstvång är fängelse i högst fyra år.

Här avses äktenskap som som är giltiga i den stat där de ingås eller den stat enligt vars lag de ingås. Även äktenskap som är giltiga i en stat där någon av makarna har sin hemvist eller medborgarskap avses. Med äktenskapsliknande förbindelser menas ett avtal som inom en viss grupp får parterna att betraktas som makar med rättigheter och skyldigheter gentemot varandra samt överenskommelser om hur förbindelsen upplöses.

Brottet kan som ovan nämnts begås genom olaga tvång, som är ett brott i sig och regleras i 4 kap 4 § Brottsbalken. Att utöva äktenskapstvång genom olaga tvång innebär att man genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att ingå äktenskap.

Brottet kan också begås genom att gärningsmannen utnyttjar en persons utsatta position till att förmå hen att gifta sig. Att en person befinner sig i en utsatt position kan t.ex. innebära att man befinner sig i någon form av beroendeställning gentemot gärningsmannen. Det kan t.ex. röra sig om att offret lider av en intellektuell funktionsnedsättning, lever under ekonomiskt svåra förhållanden eller lever under hot om utfrysning, uteslutning ur släktgemenskapen eller förlust av arv.

Slutligen vill jag poängtera vikten av att skilja på äktenskapstvång och arrangerade äktenskap. Ett arrangerat äktenskap kan såklart också vara ett tvångsäktenskap, men behöver inte vara det.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1201)
2021-07-23 Kan jag fällas för olaga hot om det blir ord mot ord? Hur mycket böter kan jag få?
2021-07-21 Kan skyltar med visst innehåll uppsatta på egen egendom utgöra olaga hot?
2021-07-19 Vem får polisanmäla ett brott?
2021-07-19 Olagliga uttalanden?

Alla besvarade frågor (94159)