Adoption och bryta ett rättsligt föräldraskap

2016-05-22 i Adoption
FRÅGA
Om där finns en skälig anledning - kan man då på ett juridiskt rättsligt vis eller liknande säga upp sig som dotter till sin mor?Frågan är seriöst övervägd genom åren, och att enbart bryta kontakten är inte tillräckligt.Finns där någon väg att gå för att genomföra detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Frågan du ställer rör moderskapet till barn, vilket regleras i Föräldrabalken (FB). Det du tänker på när du frågar om man ”på juridiskt rättsligt vis kan säga upp sig som dotter till sin mor”, är om det finns något sätt att göra så att din mor inte längre är din rättsliga förälder. Det enda sättet enligt svensk lag som det skulle kunna gå att uppnå detta resultat är genom adoption. Adoption regleras i FB 4 kap. Nedan följer två alternativ på hur adoption skulle kunna lösa din situation.

Alternativ 1

Om din andra förälder är i livet och gift med någon annan än din mor, kan du låta dig adopteras av din andra förälders nya make. Dina rättsliga band till din mor kommer då att upphöra helt, medan din andra förälder förblir din rättsliga förälder. Detta följer av FB 4:3, 7 och 8. Att observera i detta fall är att det inte räcker att du adopteras av din andra förälders nya sambo. Det krävs i detta fall äktenskap.

Alternativ 2

Om villkoren enligt alternativ 1 inte är uppfyllda, har du möjligheten att låta dig adopteras av en annan person (eller två andra om dessa är gifta), som inte är din andra förälders nya make. Genom en sådan adoption kommer alla rättsliga band till din mor att upphöra enligt FB 4:7-8. Det är dock då inte bara dina rättsliga band till din mor som kommer att upphöra. En sådan adoption kommer även att göra så att dina rättsliga band till din andra förälder försvinner. Det är alltså endast genom alternativ 1 som du vid adoption kan behålla dina rättsliga band till din andre förälder.

Villkor för att få adopteras

Är du under 18 år gammal får du inte adopteras utan dina föräldrars samtycke, enligt FB 4:5a. Detta innebär att din mor, och din andra förälder, som huvudregel måste ge samtycke till att du adopteras av någon annan, både vad gäller adoption enligt alternativ 1 och 2. Om din mor inte är vårdnadshavare för dig eller lider av en allvarlig psykisk störning, behöver dock inte samtycke inhämtas från henne. Rätten kommer å andra sidan att inhämta och lägga vikt vid hennes åsikt rörande adoptionen när de ska avgöra om adoptionen ska få ske, enligt FB 4:6 och 4:10.

Det är alltså rätten som i slutändan beslutar om en adoption ska få äga rum. I sin bedömning ska de bedöma adoptionens lämplighet, samt om en sådan skulle vara till fördel för den som ska adopteras.

Slutsats

Det enda sättet för dig att bryta din och din mors rättsliga band är alltså genom adoption. Vill du utnyttja dig av detta, är det bästa om du har möjlighet att adopteras av din andra förälders nya make, om en sådan existerar. Annars går det även att låta sig adopteras av någon annan, men då kommer samtidigt ditt rättsliga band med din andra förälder att brytas.

Adoption måste prövas av domstol och en utredning om adoptionens lämplighet måste göras. Dessutom måste som huvudregel samtycke inhämtas av båda dina föräldrar om du är under 18 år. En adoption kräver även att det finns villiga adoptivföräldrar/förälder, om inte din andra förälder har en ny make som samtycker. Det bör till detta tilläggas att det enligt FB 4:6 inte är tillåtet att från någon sida utlova ersättning för en adoption.

Med hänvisning till dessa uppkommande problem, skulle jag därför nu i slutändan avråda dig från att använda adoption som medel till att uppnå det du vill. Är det dock möjligt för dig att låta dig adopteras av din andra förälders nya make, skulle det å andra sidan kunna vara en lämplig väg.

Skulle du ha fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen här på hemsidan, ringa oss på 08-533 300 04, eller boka tid för juridisk rådgivning.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (577)
2021-02-24 Hur gå ett adoptionsärende till?
2021-02-24 Hur gör man en ansökan om adoption?
2021-02-19 Kan en bonuspappa och biologisk pappa bli barnens vårdnadshavare genom adoption?
2021-02-16 Hur ansöker man om adoption?

Alla besvarade frågor (89990)