FrågaFAMILJERÄTTAdoption19/10/2014

Adoption av vuxen moster (utländsk medborgare)

Hej, Jag blev hänvisat till er med mitt adoptionsfrågan. Jag har en moster som är turkisk medborgare och just nu på besök från Turkiet. Hon är fullständigt psykisk handikappad och jag vill adoptera henne. I Turkiet innan jag flyttade till Sverige, bodde vi tillsammans, men nu hennes mamma ( min mormor) orkar inte att ha henne, och jag vill adoptera henne. Hon är i medelåldern, men har läkare intyg om att hon fungerar som ett barn på 5-6 år. Jag har bostad, jobb, inkomst och vill veta vad jag ska göra för att adoptera henne. Hon har inte uppehållstillstånd, dock är legalt på besök. 

Jag skickade ett mail till tingsrätten och fick nedanstående mail från dem :

"Hej! Enligt de uppgifter du lämnat, kan domstolen konstatera att en sådan slags adoptionsansökan är mycket ovanlig. Det kan vara klokt att i detta läge kontakta en advokatbyrå som kan lämna råd ang. detta, eftersom tingsrätten inte arbetar rådgivande. Beslutar du dig för att lämna in en ansökan, så kostar detta 900 kr. Observera dock att detta inte är en garanti för att man beviljas adoption."

Lawline svarar

Hej! Din fråga rör enbart adoption och jag belyser därför de förutsättningar som finns för att en adoptionsansökan ska bifallas. Det är dock möjligt att du även på andra sätt än genom adoption kan delta i vården av din moster.

Förutsättningarna för adoption framgår av Föräldrabalken 4 kapitlet 6 §. En adoption innebär att tidigare familjeförhållanden ersätts av nya och om du fick adoptera din moster skulle hon alltså betraktas som ditt barn (och inte längre som din mormors barn). Detta kan få konsekvenser i frågor om arv och liknande. Domstol ska pröva om det är lämpligt att en adoption äger rum.Tillstånd ska ges om:

"Adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. " (Föräldrabalken 4 kap. 6 §)

Eftersom kvinnan är din moster har du inte uppfostrat henne och p.g.a. hennes ålder är inte heller någon framtida uppfostran i lagens mening aktuell. Den enda grunden som rätten kan bevilja adoptionen på är alltså om det anses finnas särskild anledning till adoptionen. Högsta domstolen har i flera fall prövat hur begreppet "särskild anledning" ska tolkas. I NJA 2002 s.425 skriver domstolen: 

"I fall då fråga är om adoption av vuxen person bör krävas att det klart framgår att genom adoptionen befästs ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet av väsentligen samma slag som det som föreligger mellan föräldrar och barn." (min kursivering)

Då kvinnan du vill adoptera är din moster bedömer jag inte att domstolen kommer anse att ert förhållande går att jämställa med det som råder mellan föräldrar och barn. Jag har inte lyckats hitta några exempel där domstolen medgett en adoption där adoptanten (den som adopterar) är mycket yngre än det presumtiva adoptivbarnet.

Eftersom din moster är äldre än 12 år och inte är medborgare i ett nordiskt land ska domstolen också enligt 2 § lagen om internationella rättsförhållanden rörande adoption inhämta yttrande från Migrationsverket när den prövar adoptionsansökan. Det faktum att din moster saknar uppehållstillstånd försämrar såklart möjligheten för att ni ska kunna ha en relation som den mellan föräldrar och barn.

I fallet NJA 1989 s. 67 skriver Högsta domstolen:

"Adoption av en utländsk medborgare bör inte medges om det huvudsakliga syftet är att genom adoptionen möjliggöra eller underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige. Inte heller kan en allmän önskan att en utlänning skall få leva i Sverige under materiellt bättre eller tryggare förhållanden än i hemlandet utgöra ett godtagbart skäl för adoption.

Eftersom risken för missbruk av adoptionsinstitutet i sådana syften kan antas vara relativt stor, bör stränga krav ställas upp för att en personlig relation skall anses vara sådan att den utgör en särskild anledning att medge adoption. Det måste, inte minst när det som i detta fall är fråga om adoption av en vuxen person, krävas att de faktiska förhållandena otvetydigt visar att det finns anledning att skapa ett familjerättsligt band mellan de berörda parterna. Normalt bör förhållandet vara sådant att det kan jämställas med det förhållande som i allmänhet råder mellan föräldrar och barn."

Detta betyder alltså att domstolen ställer upp strängare krav när adoptionsansökan avser en vuxen person som är utländsk medborgare. 

Slutsats: Min bedömning är att domstolen inte kommer att bifalla din adoptionsansökan då du och din moster inte har en relation som är av väsentligen samma slag som den mellan föräldrar och barn. Detta utesluter däremot inte att du på något annat sätt skulle kunna delta i att ta hand om din moster. Eventuellt skulle hon t ex kunna uppfylla förutsättningarna för att få uppehållstillstånd i Sverige och skulle då kunna bo hos dig. Detta framgår dock inte av den information som du lämnat i din fråga. Om du vill undersöka alternativa vägar för din moster att kunna komma till Sverige råder jag dig att kontakta en jurist som är specialiserad på migrationsfrågor. Många erbjuder en kort, inledande gratis konsultation där de efter information från dig bedömer om ärendet är värt att gå vidare med. 

Stort lycka till!

Ronja KleiserRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”