Adoption av vuxen

2016-11-05 i Adoption
FRÅGA
Jag är 53 år och är gift.Kan jag adoptera ett vuxen barn? Kan jag adoptera ett barn från utlandet?
SVAR

Hej!

Regler om adoption finner du i Föräldrabalk (1949:381) (FB) kapitel 4.

I 4:1 FB står det att en man eller kvinna som fyllt 25 år kan adoptera. Om du och din make eller maka ska adoptera tillsammans kallas det för en gemensam adoption, 4:3 FB.

När ett barn fyllt tolv år får han eller hon inte adopteras om han eller hon inte samtycker, 4:5 FB. När en person fyllt 18 år får man alltså adoptera honom eller henne om personen lämnat samtycke.

Rätten prövar om adoptionen är lämplig. En adoption får ske i de fall adoptionen gynnar barnet. Det kan dessutom finnas ett personligt förhållande mellan sökanden och barnet som kan utgöra goda skäl till varför en adoption ska äga rum, 4:6 FB.

När man gör en ansökan om adoption utförs en lämplighetsbedömning. Vid bedömningen tar man särskild hänsyn till sökandens hälsa och ålder. I Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption (SOSFS 2014:8) kan man läsa att sökanden inte bör vara mer än 42 år gammal. Det står också att socialnämnden bara enstaka gånger gett ett godkännande till sökanden av högre ålder.

Många länder har regler om hur gammal sökanden får vara för att en adoption ska kunna genomföras. Är sökanden äldre kommer adoptionen inte att komma till stånd. Även om det inte alltid finns en bestämmelse om detta i lagtext är det en sedvänja som ofta följs vid adoptionsprocesser.

Vid internationella adoptioner tillämpas även lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption, lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd för av barn och samarbete vid internationella adoptioner m.m. och lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

Hoppas att du fått svar på dina frågor.

Vänligen,

Malin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (558)
2020-11-30 Hur går en adoption till?
2020-11-29 Går det att häva en adoption eller göra ett adoptivbarn arvslöst?
2020-11-28 Hur vet jag om jag är adopterad av min styvfar och om jag har rätt till arvet efter honom?
2020-11-25 Har jag som adopterad rätt att veta om min biologiska förälder har dött?

Alla besvarade frågor (86944)