Adoption av sambos barn

2016-06-30 i Adoption
FRÅGA
Jag har ensamvårdnad om mina 2 döttrar, deras biologiska pappa har ingen rätt till umgänge. Min frågar är hur går man tillväga för adoption av bonusbarn? Min sambo/blivande man vill adoptera dem.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga rörande adoption finns reglerad i Föräldrabalkens (FB) 4 kap. För att din nuvarande sambo ska kunna adoptera dina två döttrar måste han lämna in en ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där han har sin hemvist. Detta framkommer av FB 4:6 och FB 4:9. Tingsrätten kommer sedan att pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Det finns dock en del kriterier som måste vara uppfyllda för att din sambo ska få adoptera, liksom möjliga hinder. Jag kommer därför nedan att redovisa dessa.

Ett av de största praktiska problem som uppstår om din sambo adopterar dina två döttrar är att du då inte längre kommer vara dina två döttrars rättsliga förälder. Genom adoption upphör nämligen ett adoptivsbarns samtliga rättsliga band till sina tidigare föräldrar/förälder, vilket framkommer av FB 4:7. En adoption av dina döttrar, även om den görs av din sambo, kommer därför att klippa dina döttrars rättsliga band till dig. För att din sambo ska kunna adoptera dina döttrar utan att detta sker måste ni därför gifta er. En undantagsregel i FB 4:7 gör det nämligen möjligt för en förälders make att adoptera sina bonusbarn utan att de rättsliga banden till föräldern klipps.

Av din fråga framkommer inte hur gamla dina två döttrar är. Enligt FB 4:5 måste dina döttrar samtycka för att kunna adopteras om de har fyllt 12 år. Enda undantagen till detta krav är om dina döttrar är under 16 år och skulle skadas av att bli tillfrågade, eller om en psykisk störning förhindrar att samtycke kan lämnas. Även om dina döttrar inte har fyllt 12 år kommer rätten i sin lämplighetsbedömning av adoptionen ta hänsyn till deras vilja utifrån deras ålder och mognad. Detta framkommer av FB 4:6.

Som huvudregel måste också, förutom ditt samtycke, även döttrarnas pappas samtycke inhämtas om döttrarna ska få adopteras. I ditt fall gäller dock ett undantag då döttrarnas pappa inte har del i vårdnaden och hans samtycke måste därför inte ges. Detta framkommer avFB 4:5a. Pappans inställning till adoptionen kan dock ändå få betydelse. Enligt FB 4:10 3st ska nämligen rätten om det kan ske inhämta hans åsikt, för att kunna väga in denna i sin lämplighetsbedömning.

Hur stor hänsyn tingsrätten kommer ta till pappans inställning i ditt fall är osäkert eftersom detta är något som avgörs i varje enskilt fall. Vägledande för rätten har dock varit att en adoption kan bifallas trots att en förälder som inte har vårdnaden om barnen motsätter sig detta, förutsatt att föräldern i fråga endast har haft oregelbunden kontakt med barnen. I ditt fall har den biologiska pappan inte ens umgängesrätt och jag bedömer därför att dina chanser att få igenom en adoption som rätt stora.

För att en ansökan om adoption ska godkännas måste dock rätten enligt FB 4:6 övertygas om att en adoption skulle vara till fördel för barnen. Rätten måste övertygas om att det är bättre för dina döttrar att adopteras av din sambo än att deras biologiska pappa förblir deras rättsliga förälder. För att bedöma detta kommer rätten, utöver sin egen bedömning, inhämta upplysningar om både din sambo och dina döttrar från socialnämnderna i deras respektive hemkommuner. Enligt FB 4:10 måste dock detta endast göras om dina döttrar är under 18 år. Centralt är att rätten måste kunna anta att dina döttrar kommer utveckla en relation till din sambo likvärdig ett typiskt förhållande mellan ett barn och dennes biologiska förälder.

En sista konsekvens av en eventuell adoption som är viktig att tänka på är att om dina döttrar adopteras av din sambo, kommer alla deras rättsliga band till sin biologiska pappa att försvinna. Detta framkommer av FB 4:7. Dina döttrar kommer t ex inte längre ha rätt att ärva sin biologiska pappa, utan är istället arvsberättigade efter din sambo, vilket framkommer av FB 4:8.

När det kommer till det rent praktiska vad gäller adoption av dina döttrar måste din sambo som nämnts enligt FB 4:9 skicka in en ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där han har sin hemvist. En blankett för ansökan hittar du HÄR. När det kommer till de rent formella uppgifterna som ansökan måste innehålla hittar du en checklista på detta HÄR.

Sammanfattningsvis skulle jag rekommenderar dig att du och din sambo, innan en ansökan om adoption skickas in, gifter er, samt pratar med dina döttrar om hur de ställer sig till en eventuell adoption. Om möjligt rekommenderar jag dig även att föra en dialog med döttrarnas biologiska pappa då hans inställning kan påverka om en adoption godkänns eller ej.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på din frågor. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du mer än välkommen att kontakta oss igen, eller att boka tid hos oss HÄR.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (577)
2021-02-24 Hur gå ett adoptionsärende till?
2021-02-24 Hur gör man en ansökan om adoption?
2021-02-19 Kan en bonuspappa och biologisk pappa bli barnens vårdnadshavare genom adoption?
2021-02-16 Hur ansöker man om adoption?

Alla besvarade frågor (89654)