FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar04/11/2020

A har under hot om allvarlig misshandel av B tvingats upprätta skuldebrev. Fråga om C som köper skuldebrevet av B kan kräva betalt av A.

"A" har under hot av om allvarlig misshandel undertecknat ett skuldebrev ställt till "B" eller order. "B" överlåter skuldebrevet till "C" som kräver "A" på betalning.

Är "A" skyldig att betala?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den situationen du beskriver handlar giltigheten av löpande skuldebrev samt rätten att kräva betalning. Jag kommer först behandla giltigheten av skuldebrevet i din fråga för att därefter se om "C" kan kräva betalt.

Ett skuldebrev som upprättats under hot är inte giltigt

Reglerna om skuldebrev finns i Lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL). Ett sådant skuldebrev som du beskriver kallas för "löpande skuldebrev" och regleras i 11 § SkbrL. Där framgår att skuldebrev ställt till innehavaren eller till viss man eller order ses som löpande. Enligt st. 2 i 11 § SkbrL framgår att detsamma gäller om det i skuldebrevet inte framgår till vem som betalningen ska ske till, vilket brukar kallas för att skuldebrevet är ställt "in blanco". Enligt 13 § SkbrL så är den som har skuldebrevet i sina händer också den som har rätten att göra fordringen gällande. Enl. 13 § st 2 SkbrL gäller att den som står skriven eller om det är skrivet in blanco, har rätt att kräva betalt. Huvudregeln är alltså att den som innehar det löpande skuldebrevet, eller som är skriven på skuldebrevet som innehavare, också har rätt att kräva betalt.

Ett skuldebrev som tillkommit genom tvång, hot, svek, eller annat typ av förhållande som avses i 28 – 33 § § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL), så är det som huvudregel inte giltigt. Detta betyder att skuldebrevet som upprättats i detta fall inte kan göras gällande av B mot A.

Ett skuldebrev som upprättats under tvång kan vara giltigt för den som förvärvar skuldebrevet

Löpande skuldebrev kan trots sin ursprungliga ogiltighet överlåtas vidare. För det fall som den som förvärvar ett skuldebrev fått det i sin besittning i god tro, gäller dessutom ett par undantag som gör att tredje man, d.v.s. förvärvaren, kan göra gällande skuldebrevet mot gäldenären. I 15 § st. 1 p. 1 SkbrL framgår nämligen att det inte må göras gällande att skuldebrevet är ogiltigt på grund av tvång som avses i 29 § AvtL, eller på grund av svek eller annat förhållande som avses i 30 – 33 § AvtL. En förvärvare (I detta fall C), är inte i god tro om han inte kände till eller hade skälig anledning att misstänka att en sådan omständighet som nämnts förelåg. I ditt fall innebär detta att C kan göra gällande skuldebrevet mot A, om C inte visste om eller haft skälig anledning att misstänka att A tvingats upprätta skuldebrevet under hot om misshandel.

Hot om allvarlig misshandel kan alltid göras gällande mot den som förvärvat skuldebrevet

I 17 § SkbrL framgår dock att även om förvärvaren var i god tro kan vissa invändningar ändå få göras. I ditt fall är det relevant att titta på om hot om allvarlig misshandel kan utgöra sådant tvång som utövats genom hot som innebär trängande fara enl. 28 § AvtL, vilket är en sådan grund som alltid kan göras gällande oavsett om förvärvaren var i god tro eller inte. Det finns stora möjligheter att hot om allvarlig misshandel skulle falla in under bestämmelsen. Troligen skulle det därav i det fall som du beskrivit kunna göras gällande av A att denne av B under hot som innebar trängande fara tvingats upprätta skuldebrevet. Skuldebrevet skulle då bli ogiltigt både mellan A och B men även mellan C och A.

Sammanfattning

I ditt fall skulle skuldebrevet mellan A och B vara ogiltigt enligt bestämmelserna i AvtL. Om C inte visste om eller haft anledning att misstänka att B tvingat A att upprätta skuldebrevet, kan skuldebrevet vara giltigt enl. bestämmelserna i SkbrL. Troligen skulle dock hot om allvarlig misshandel falla in under bestämmelsen i 28 § AvtL, vilket enl. 17 § SkbrL alltid kan göras gällande, och därav blir skuldebrevet ändå ogiltigt. A behöver alltså inte betala.

Om det fortsatt är några oklarheter är du välkommen att återkomma med en till fråga.

Vilhelm OxhammarRådgivare
Hittade du inte det du sökte?