Hemfridsbrott vid gemensamt ägd bostad

Hemfridsbrott el olaga intrång eller inget brott alls? Gift par sedan c:a 10 år, separerade sedan 1/9 2009, ena maken utflyttad och folkbokförd i hyrd bostad alltsedan dess. Andra maken bor kvar i gemensamt ägd villa, enl ö.k i avvaktan på eget övertagande av villan och att handlingar avs äktenskapsskillnad ska inges till tingsrätten. Igår meddelade den utflyttade maken att denne ångrat sig och nu omgående flyttar tillbaka in i bostaden (som denne f.ö inte alls önskat bo kvar i tidigare) och detta skedde till andre makens förskräckelse. Vad finns att göra åt denna situation? Är det ett korrekt förfarande att den sedan tidigare utflyttade maken gör på detta sätt under förevändning att denne trots allt äger 50% av fastigheten och således "gör som denne själv vill". Kvarboende maken har meddelat att denne inte önskar att den utflyttade maken vistas i bostaden, än mindre bor där. Gemensamt ägda fastigheten är inte den utflyttade makens bostad och har heller inte varit det sedan 1/9 2009.

Lawline svarar

Hemfridsbrott enligt 4:6 brottsbalken innebär att en person olovligen tränger sig in i eller stannar kvar i annans bostad. Enligt bestämmelsens krävs det att någon olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad. Enligt brottsbalkskommentaren gäller hemfridsskyddet i princip oberoende av äganderättsförhållandena. Dock uppmärksammas det att om två personer, t.ex. äkta makar, har gemensam bostad så är det inte att betrakta som hemfridsbrott då den ena mot den andras vilja intränger eller kvarstannar i bostaden. I RH 2009:33 hade en man brutit sig in i den gemensamma bostaden. Mannen ignorerade ett av domstol förordnat kvarsittande beslut. Hovrätten ansåg att agerandet var att betrakta som hemfridsbrott. I ditt fall torde inte enbart en överenskommelse räcka för att det ska kunna betraktas som hemfridsbrott. Olaga intrång enligt 4:6 2 st BrB innebär att en person obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg på upplagsplats eller annat sådant ställe. Bestämmelsen är en utvidgning av hemfridsbrottet till att omfatta andra platser än bostäder. Bestämmelsen torde inte vara tillämplig i ditt fall. Hade ett besöksförbud förordnats skulle agerandet vara straffbart. Jag utgår dock ifrån att lagen om besöksförbud inte är aktuell i ditt fall. Sammanfattningsvis kan sägas att makens handlande inte är brottsligt. Hälsningar,
Gabriella RondahlRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”