FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt20/07/2006

Våldtäkt - krävs våld?

Hej! En kompis till mig var hos en och de drack, och sedan när hon vaknade efter ha "däckat" av alkoholen. Så hade personen hon vart hos utnyttjad henne sexuellt. Min fråga är, är detta våldtäkt? För hon gjorde ju inget motstånd då hon inte var närvarande, då hon hade somnat av alkoholen. Krävs inte våld för att det ska klassas som våldtäkt ? Hur länge efter kan man göra en anmälan om detta? Låt säga om det nu enligt lagen klassas som våldtäkt trots hennes försvarslösa ställning vid det inträffade, vad är straffet för detta?

Lawline svarar

Hej, En handling rubriceras enligt 6:1 första stycket i brottsbalken (BrB) som våldtäkt om en person genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som är jämförlig med samlag. Enligt 6:1 andra stycket BrB gäller detsamma när offret otillbörligt utnyttjas på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. I din väns fall betyder detta att det varit fråga om våldtäkt om hon i lagens mening utnyttjats på ett ”otillbörligt” sätt och att hennes berusning varit så kraftig att hon befunnit sig i ett ”hjälplöst tillstånd”. För att anse henne ha varit i hjälplöst tillstånd krävs att hon inte kan anses ha haft någon möjlighet att värja sig eller saknat förmåga att kontrollera sitt handlande. I förarbetena (prop. 2004/05:45 s. 137) till 6:1 BrB nämns exempelvis att offret på grund av kraftig berusning eller narkotikapåverkan inte har haft förmåga att uppfatta att det har utsatts för sexuella närmanden, att offret varit kraftigt berusad och befunnit sig i en hotfull situation (rättsfallet NJA 1997 s. 538) samt att offret har haft en så atypisk påverkan av alkohol eller droger att det kan sägas inte ha varit ansvarigt för sina hämningslösa handlingar (NJA 2004 s. 231). Gärningsmannen ska otillbörligt ha utnyttjat det hjälplösa tillståndet. Det sagda betyder att det inte är ett absolut krav att gärningsmannen använt sig av våld för att gärningen ska rubriceras som våldtäkt. Straffet för våldtäkt är lägst två och högst sex år. Bedömer domstolen att brottet är mindre grovt är straffet högst fyra år. Rör det sig om en grov våldtäkt ska gärningsmannen dömas till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Det är oerhört viktigt att din vän polisanmäler händelsen så snabbt som möjligt. Anledningen till detta är att sannolikheten för att ett brott reds ut på ett effektivt sätt minskar med tiden. Däremot finns det ingen gräns för när en polisanmälan senast måste göras. För att få stöd och ytterligare information kan din vän besöka Tjejjourens hemsida: http://www.allakvinnorshus.org/tjejjouren/ Med vänlig hälsning
David LilloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo