Risk med utlåning till privatperson och möjlighet att driva in betalning

Hej, Jag har en fråga gällande utlåning av pengar till en privatperson. Jag har fått en förfrågan om att låna ut X summa pengar till en privatperson i utbyte mot ränta. Min fråga är, vilka risker utsätter jag mig för om jag skulle skriva under ett avtal där det står angiven summa och när den ska betalas tillbaka? Om jag inte får pengarna tillbaka + räntan det angivna datumet, vad har jag för rätt att driva in detta och med vilken rättslig hjälp? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej! Bra att du söker juridisk rådgivning så att du vet vad som gäller innan du börjat agera. Inom avtalsrätten gäller principen att *ingångna avtal ska hållas*. Det innebär för din del som långivare att du måste låna ut pengarna och för din motpart som låntagare att pengarna ska lämnas tillbaka vid den tidpunkt ni avtalat. Om ingen tidpunkt för återbetalning har avtalats ska pengarna lämnas tillbaka på anmodan. Om pengarna betalas tillbaka försent är du, utöver den avtalade räntan, berättigad till dröjsmålsränta enligt räntelagen, se https://lagen.nu/1975:635#P3S1 . Observera att ett låneavtal kan ingås muntligt och att bundenhet inte nödvändigtvis är beroende av att något skriftligt avtal undertecknas. En annan sak är att det kan bli svårt att bevisa ett avtalsingående som inte är dokumenterat på något sätt. Jag rekommenderar er därför att författa ett skriftligt avtal där alla avtalsvillkor finns angivna. Beträffande bevisbördans placering gäller enligt praxis att det är långivaren som har bevisbördan för att ett låneavtal har över huvud taget har ingåtts men att det är låntagaren som har bevisbördan för att betalning har erlagts. Så länge du har det skriftliga låneavtalet har du en stor fördel ur bevissynpunkt. Utlåning av pengar är som du säger förenat med risker. *Det är dock skillnad på rätten att få betalt och möjligheten att få betalt*. I slutändan är det du som långivare som blir tvungen att göra bedömningen för risken att någon omständighet skulle inträffa som gör att du inte har rätt eller möjlighet att få betalt. Här är några kortfattade påpekanden om gällande rätt. *Rätten att få betalt* upphör i princip när * betalning erläggs eller om du efterger din rätt. * när fordran preskriberas, vilket enligt huvudregeln sker efter 10 år. Det är därför bra om låneavtalet är daterat så det är lätt att se när preskription inträder. Preskriptionslagen finner du: https://lagen.nu/1981:130 . * låntagaren beviljas skuldsanering. Att skuldsanering beviljas är dock mycket ovanligt och väldigt starka skäl krävs för att frångå principen om att ingångna avtal ska hållas. Skuldsaneringslagen finner du: https://lagen.nu/2006:548 . Om låntagaren går i konkurs kvarstår rätten att få betalt efter konkursen har avslutats för de skulder som inte betalats genom konkursen. Om låntagaren dör övergår hans tillgångar och skulder på dödsboet. Du får då rätt att få betalt av det. Om tillgångarna inte räcker till har du dock inte möjlighet att få betalt. Om låntagaren inte självmant betalar kan du ansöka om *betalningsföreläggande* hos Kronofogdemyndigheten. Förfarandet är utformat för att snabbt och smidigt genomföra tvångsvisa betalningar från trilskande låntagare. Om låntagaren istället förnekar skulden kan du ansöka om *stämning* hos tingsrätten och yrka att den fastställer att betalningsskyldighet finns. För båda dessa förfaranden finns regler som gynnar den som har ett skriftligt låneavtal. Om låntagaren inte har några likvida medel kan du ansöka om *utmätning*. Kronofogdemyndigheten kan då mäta ut och sälja vissa av låntagarens egendomar. Du får betalt av de pengar som inflyter vid försäljningen. Utmätning kräver dock en s k exekutionstitel, t ex ett beslut om betalningsföreläggande eller en dom som fastställer betalningsskyldighet. Om låntagaren inte vill betala och du inte vet vad låntagaren heter, var han bor eller om han skulle "gå under jorden", flytta utomlands eller förstöra/förbruka/gömma undan sina tillgångar minskar dina *möjligheter att få betalt.* Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo