Omprövning av underhållsbidrag

2010-01-24 i Underhåll
FRÅGA
Hur beräknas underhållsbidrag när en förälder har valt att bli egen företagare med mycket liten inkomst jämfört med tidigare? Finns det några vägledande rättsfall?
SVAR
Tack för din fråga!

Underhållsbidrag regleras i 7 kapitlet Föräldrabalken(hädanefter FB).
I det fall en förälder inte har vårdnad om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, anger 7:2 FB att föräldern ifråga fullgör sin underhållskyldighet genom att betala underhållsidrag.För att fastsälla underhållsbidragets storlek beaktar man enligt 7:1 FB dels vardera förälderns ekonomiska förmåga, dels barnets behov. Från den bidragsskyldige förälderns nettoinkomst avräknas ett förbehållsbelopp enligt 7:3 FB, se här .Det är socialstyrelsen som fastställer schablonbelopp för hur stort ekonomiskt bidrag barn i olika åldersgrupper är i behov av. Från detta schablonbelopp kan avsteg göras, såsom exempelvis minskning av beloppet i de fall att sociala förmåner betalas ut utan föregående behovsprövning, exempelvis barnbidrag och studiestöd. Barntillsynskostnader är en sådan omständighet som kan innebära avsteg i ökande riktning från schablonbeloppet. Enligt motiven till FB anges att det undehållsbidrag som betalas ut alltid måste vara skäligt, både i förhållande till barnet och i förhållande till den om skall utge bidraget. I 7:10, 1 stycket FB stadgas att underhållsbidraget kan omprövas om ändrade förhållanden föranleder det. Likaså kan rätten enligt 3 stycket samma paragraf efter 6 år ompröva bidaget utan att skäl enligt 1stycken föreligger, dvs "automatisk omprövning". Se vidare här byte av yrke kan utgöra en sådan omständighet som kan anses föranleda en ändring i förhållandena som avses i 7:10 FB är svårt att säga.En prövning i det enskilda fallet behövs. Generellt kan sägas att det måste föreligga beaktansvärda skäl för att man skall ta hänsyn till bytet av jobb. Skälen måste vara av viss styrka för att man skall godta att de påverkar barnets underhållsbehov. Ett ledande rättsfall är NJA 1985 s. 768.

Lycka till!
Med vänlig hälsning,
Louise Albertson - Witting
Louise Albertson - Witting
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?