Delgivning & preskription av hyresfordran

Hej. Jag har en passiv näringsverksamhet och jag hyr ut några lägenheter. Jag har krav mot en tidigare hyresgäst angående obetalda hyror. Jag har gått till kronofogden med ärendet men dom kan inte delge honom min fordran, han håller sig helt enkelt undan. Kan han undgå betalningansvar på det här viset? Hur ska jag gå vidare i ärendet? Ska jag polisanmäla honom eller lämna in en stämningsansökan till tingsrätten? Finns det andra alternativ? Att ärendet ligger hos fogden innebär att preskriptionstiden är avbruten? Oavsett delgivning eller inte? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Betalningsansvaret består tills dess preskription inträder och fordran inte längre kan göras gällande (8 § preskriptionslagen). Den första frågan är alltså när preskription inträder samt vilka åtgärder som kan vidtas för att avbryta preskriptionen. Som huvudregel gäller att fordringar preskriberas *tio år* efter fordringens tillkomst, under förutsättning att preskriptionen inte avbrutits (2 § 1 st preskriptionslagen). Är borgenären (d.v.s. i det härfallet du) näringsidkare och gäldenären (din hyresgäst) konsument, gäller en kortare preskriptionstid om *tre år* (2 § 2 st. preskriptionslagen). Du beskriver din roll som hyresvärd så som "passiv näringsverksamhet". Detta är ett skatterättsligt begrepp som kan ha betydelse för hur din verksamhet skall taxeras, men torde inte inverka på din egenskap av näringsidkare i civilrättslig mening. Jag utgår därför från att den kortare preskriptionstiden om *tre år gäller i ditt fall*, under förutsättning att din hyresgäst är en privatperson. För att undgå att fordran preskriberas, finns ett antal åtgärder som du kan vidta (5 § preskriptionslagen). Om preskriptionen avbrutits på något av dessa sätt, börjar en ny preskriptionstid löpa (6 § preskriptionslag). Att åberopa fordringen hos Kronofogdemyndigheten (KFM) är en preskriptionsavbrytande åtgärd (5 § 1 st. 3 p. preskriptionslagen). Kan KFM emellertid inte meddela något beslut (t.ex. ett betalningsföreläggande) p.g.a. att din hyresgäst inte kan delges, anses någon preskriptionsavbrytande åtgärd inte ha kommit till stånd (7 § 2 st. preskriptionslagen), men preskription inträder dock tidigast efter ett år från att KFM avslutat förfarandet. Lyckas man alltså inte delge gäldenären, inträder alltså preskription efter tre år (samt ev. den överskjutande tid om maximalt ett år, beroende på när KFM avslutat sitt förfarande). Att stämma i allmän domstol, har samma effekt som att ansöka om betalningsföreläggande hos KFM. Även här krävs att den betalningsskyldige kan delges, för att preskriptionsavbrott skall anses ha inträffat. En polisanmälan hjälper inte, då det principiellt inte är olagligt (straffbart) att inte betala sina skulder. Det finns emellertid delgivningsmetoder att tillgripa, t.ex. kungörelsedelgivning (15 § 2 st. delgivningslagen). Denna delgivningsmetod kan användas om det finns anledning antaga att den sökte avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Delgivning anses då ha skett när meddelandet (föreläggandet eller stämningen) kungjorts, ytterst genom s.k. "spikning" (meddelandet fästs på dörren på gäldenärens bostad). Kontakta KFM och hör efter om denna delgivningsmetod kan tillgripas i ditt fall! Efter delgivning vinner gäldenären inte något på att hålla sig undan, eftersom borgenären ytterst har möjlighet att utvinna en tredskodom mot honom. Denna kan sedan användas som exekutionstitel, d.v.s. som underlag för att genomföra utmätning av den betalningsskyldiges tillgångar. *Preskriptionslagen* hittar du: https://lagen.nu/1981:130 *Delgivningslagen* hittar du: https://lagen.nu/1970:428 Med vänliga hälsningar
Linus JonsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo