Dataintrång att logga in på annan persons mail?

FRÅGA
Kan någon dömas för dataintrång då ägaren till ett e-postkonto själv lämnat ut lösenordet för att få hjälp med att skriva meddelande till myndigheter, företag etc? Det här problemet finns nu i vår bekantskapskrets där ett par (särbor) blivit rejält osams. Den som \"lånade\" e-postkontot loggade in från en annan dator några dagar efter det att paret separerat för att kolla om mailsvar inkommit på en fråga / ett ärende de båda var involverade i. E-postkontoägaren har alla lösenord liggande på en lapp vid datorn och hotar nu den f d partnern med polisanmälan. \"Inträngaren\" gjorde inget annat än kollade vad som hänt sen sist. H*n ändrade inget, skickade inget, beställde inget - loggade endast in och kollade inkorgen.
SVAR

Hej,Dataintrång regleras i brottsbalken 4 kap. 9 c § vari anges att den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift. För att komma till brottsbalken, se härBestämmelsen om dataintrång är alltså subsidiär i förhållande till straffbestämmelserna i 4 kap. 8 och 9 §§ brottsbalken om brytande av post- eller telehemlighet och intrång i förvar. Dessa bestämmelser torde dock inte vara tillämpliga här utan det blir, precis som du anger i din fråga, bestämmelsen om dataintrång som blir relevant.Då det gäller uttrycket ”olovligen bereder sig tillgång” finns det inte i lagrummet angett någon begränsning med avseende på syftet för åtgärden. Bestämmelsen förutsätter således inte att intrånget sker i ett visst syfte, t.ex. för att hämta information eller för att åstadkomma skada eller någon annan följd. Vad som beläggs med straff är själva intrånget. För straffansvar förutsätts inte att någon säkerhetsåtgärd kringgås.En förutsättning för straffansvar för dataintrång är dock att gärningen begås uppsåtligen och olovligen. Beträffande uppsåtskravet förutsätts inte att gärningsmannen handlar med ett direkt uppsåt att åstadkomma den angivna effekten utan alla uppsåtsformer, dvs. också likgiltighetsuppsåt är tillämpliga. När det gäller kravet på ”olovlighet” medför detta att ett sådant förfarande som sker med samtycke av den som har rätt att förfoga över upptagningen utesluts från det straffbara området.Källa: Holmqvist Lena, Leijonhufvud Madeleine, Träskman Per Ole, Wennberg Susanne, Brottsbalken en kommentar, Del I. Studentutgåva. Norstedts Juridik AB.

Upplaga 6, 2009Slutsats:

Att det funnits en lapp där ex-partnern skrivit upp lösenordet hindrar alltså inte att inträngaren berett sig tillgång. Frågan är då om det kan ha skett uppsåtligen och olovligen. Förmodligen blir det här en bedömning av huruvida inträngaren insett att han inte fick bereda sig tillgång till uppgifterna. Trodde inträngaren att han hade ett samtycke från ex-partnern? Hade detta varit godtagbart innan?Vad slutligen beträffar det du skrev angående att inträngaren inte gjorde något annat än att leta efter ett visst meddelande talar det ovan sagda, (se tredje stycket från ovan) som är ett utdrag från brottsbalkskommentaren, för att det inte spelar någon roll. I ett hovrättsfall från 2004 (se RH 2004:40) som gällde bl.a. dataintrång angav hovrätten i sin dom att gärningsmannen hade gjort sig skyldig till dataintrång då han olovligen hade berett sig tillträde till målsägandens hemsida samt olovligen tagit del av hennes e-post. Av detta fall verkar det således vara av betydelse att gärningsmannen dessutom läst e-posten. Förmodligen skulle detta utgöra försvårande omständigheter vid domstolens bedömning. I detta fall verkar det närmast röra sig om en petitess.Med vänlig hälsning

Sven Lindblom
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1255)
2021-12-07 Vad kan vara barnfridsbrott? Verbalt tjafs, slå i dörrar eller fysiskt våld?
2021-12-07 Fotografering i affärslokal
2021-12-01 Får man hota någon för att motverka brott?
2021-11-30 Får en granne beträda min tomt utan mitt tillstånd?

Alla besvarade frågor (97695)