Hyresgäst som stör omgivning med lös hund

Bor i hyresrätt hos kommunalt bostadsbolag. Har problem med en lösspringande hund. Är det bostadsbolagets skyldighet att få bukt med problemet? Vet att de har pratat med ägaren och även skrivt brev till denna, men ingen ändring sker! Polisen kan tydligen inte heller hjälpa till, då ingen blivit skadad än!

Lawline svarar

När det gäller problemet du beskriver så kan du begära hjälp både från polis och hyresvärd. Låt oss reda ut ett alternativ i sänder.Vi börjar med hyresvärdens ansvar. En hyresgäst har en skyldighet att iaktta sundhet, ordning och gott skick, se JB 12:25 https://lagen.nu/1970:994#K12P25S1. Detta gäller såväl i lägenheten som i närområdet. Här skall man tänka på att olika människor är olika känsliga och att hyresvärden måste göra en objektiv bedömning av vad som kan anses vara så störande att det inte kan godtas. T ex lekande barn kan av vissa människor anses vara störande. Barn som leker normalt måste man dock tåla. Om hyresvärden efter en objektiv bedömning finner att hyresgästen uppträder störande, då skall hyresvärden omedelbart ge hyresgästen en tillsägelse. Se bestämmelser om hur dessa tillsägelser skall göras, se JB 12:63 https://lagen.nu/1970:994#K12P63S1. I fall där hyresvärdar inte tar tag i dessa problem har hyresgäster som utsatts för störningen tilldömts nedsatt hyra och skadestånd. Hyrestvister som rör störningar i boendet skall också, enligt hyreslagens regler, handläggas särskilt skyndsamt, se JB 12:72 https://lagen.nu/1970:994#K12P72S1.I ditt brev framgår att hyresgästen, trots påstötningar från hyresvärden, fortsatt med sitt störande beteende. Om hyresgästen inte vidtar rättelse kan det ytterst vara grund för att hyresrätten förverkas. Dock känns detta alternativet något oproportionerligt om hyresgästen är skötsam för övrigt.När det gäller polisens möjligheter att ingripa så ger ”tillsynslagen” (lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter) goda möjligheter för polisen att hantera ett ärende som du beskriver. I lagens förarbeten står tydligt att målsättningen med lagen är att ge polisen möjligheter att ingripa med lämpliga åtgärder innan skada uppkommit. I förarbetena till lagen säger man vidare: ”[s]ärskilt kan noteras att det inte kan anses vara tillräckligt att ägaren ansvarar för redan uppkomna skador. Det krävs tvärtom uttryckligen att den som har hand om hund eller katt skall se till att förebygga att skador eller avsevärda olägenheter över huvud taget uppkommer.” Lagen är alltså till och med utformad så att polisen inte är styrda när det gäller metod för att komma till rätta med problemet. Polisen kan ”skräddarsy” ett föreläggande så att det löser problemet, oavsett art. I lagtexten står ”[o]m någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund, får polismyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet.”, se här i lagens 8§ https://lagen.nu/2007:1150#P8S1.Min slutsats är därför att du bör kontakta polisen och be dem hantera problemet utifrån tillsynslagens regler.Lycka till!Vänliga hälsningar,

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo