Frivillig likvidation av aktiebolag och insolvens

2006-07-28 i Bolag
FRÅGA
Jag har en tvist med ett AB som har varit säljagent för mitt hus och totalentrepenör för bygget. AB har även sålt tomten och därvid tagit betalt för tjänster som inte levererats. Jag har nu ställt krav på återbetalning av det jag tidigare betalat. AB har nu meddelat att de kommer att gå i frivillig likvidation i augusti. AB har under våren sålt en del tomter. Får de fortsätta att avyttra tillgångar fram till bolagsstämman och det de avyttrat under tiden de har känt till mitt krav, kan det återkrävas till AB om det delats ut till ägarna?
SVAR

Hej,

Det är svårt för mig att avgöra på vilka grunder bolaget är återbetalningsskyldigt i ditt fall då det inte framgår vilken typ av tjänster som inte levererats. Generellt kan sägas att om du har betalt för tjänster som inte levererats har du naturligtvis rätt att få pengarna tillbaka. Grunderna för kravet blir dock olika beroende på vilken typ av tjänst det är fråga om (t.ex. om det är byggnadsarbete som skulle utföras eller om det var en rådgivande tjänst etc.). Om du vill ha ytterliggare råd i denna fråga får du återkomma med mer omständigheter kring situationen. Tilläggas bör även att om bolaget inte medger att de är betalningsskyldigt är din fordran tvistig vilket innebär att du kan behöva stämma bolaget eller begära handräckning av kronofogdemyndigheten för att få ut dina pengar, se Lag om betalningsföreläggande och handräckning här

Likvidation av Aktiebolag regleras i Aktiebolagslagen (ABL) se hela lagen här. Enligt ABL 25 Kap 1 § skall bolagsstämman fatta beslut om frivillig likvidation. Beslutet gäller omedelbart eller från den dag bolagsstämman beslutar, 25 Kap 9 § ABL. I ditt fall verkar det som att bolagsstämman bestämt att likvidationen skall gälla från augusti alternativt att den avgörande stämman skall hållas då. En likvidator skall enligt 25 Kap 28 § ABL utses. Likvidatorn ansvarar för att rörelsen avvecklas, att bolagets tillgångar omsätts till pengar och att bolagets skulder betalas, 25 Kap 35 § ABL. Först därefter delas återstoden av tillgångar och pengar ut till aktieägarna. Således skall du få dina pengar innan aktieägarna plockar ut bolagets sista tillgångar. Såvida bolaget har tillräckligt med medel för att betala sina skulder är det här i detta skede du kan räkna med att få betalt. Om bolaget inte har tillräckligt med medel för att betala sina skulder är det insolvent och likvidatorn skall då begära att bolaget försätts i konkurs, ABL 25 kap 36 §. Hur det därefter går till regleras av konkurslagen (KL) se hela lagen här . I princip all egendom som tillhör bolaget vid konkursbeslutet skall ingå i konkursen 3 kap 1 & 3 §§ KL (observera att undantag finns för vissa personliga tillhörigheter). Dessutom kan viss egendom som tagits ut ur bolaget under vissa omständigheter återvinnas och tillfalla konkursboet. I ditt aktuella fall verkar det röra två situationer, dels tomterna och dels en förmögenhetsöverföring till aktieägarna.

Vad gäller tomterna skall först sägas att om de säljs till marknadspris är det tillåtet oavsett vem som köper dem. Detta då bolaget får betalt och endast har omvandlat en tillgång till pengar. Däremot kan det återvinnas om de säljs till ett lägre pris och en eller flera borgenärer (dvs. någon som har en fordran på bolaget) otillbörligen gynnats därigenom. Sägas kan härvid att om den borgenär som har bäst rätt i en konkurs (enligt förmånsrättslagen) får ”betalt” genom att få köpa en tomt billigt så gynnar detta visserligen en borgenär men det är inte otillbörligt.

Det kan även vara så att tomterna överlåts billigt och att tillgångar på detta sätt undandras bolaget. De här situationerna är otillåtna om bolaget genom denna handling blev insolvent eller om det redan var insolvent (dvs. oförmögen att betala sina skulder). För att egendomen då skall kunna krävas tillbaka från köparen krävs att denne känt till dels bolagets insolvens och dels de omständigheter som gjorde överlåtelsen otillbörlig. En närstående till gäldenären (bolaget) presumeras ha sådan kännedom och måste själv bevisa motsatsen. Som sådan anses till exempel ägare av företaget och nära släktingar till denne eller står denne nära. Detta enligt 4 kap 3 & 5 §§ KL.

Vad gäller utbetalning till aktieägarna kan detta vara undandragande av egendom och eftersom det utbetalats till aktieägare (det vill säga närstående) kan detta återkrävas om inte dessa kan visa att de inte kände till insolvenssituationen och det otillbörliga i överföringen. 4 kap 3 & 5§§ KL. Om bolaget har försatts i konkurs kommer du att få en oprioriterad fordran vilket innebär att du är en av de sista som får betalt varför det i detta fall kan innebära att du inte får ut alla dina pengar enligt förmånsrättslagen som du kan se här

Nämnas bör också att det även enligt ABL finns möjlighet att återkräva utbetalda pengar till aktieägare. Om utbetalningar skett i strid med ABL kan de återkrävas även om bolaget inte är insolvent, se 17 kap ABLMed vänliga hälsningar

Cornelia Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?