Preskription vid trafikskadeförsäkring

Hej!

Jag har en fråga avseende preskription. Under 2001 stod jag som ägare för en bil i två månaders tid och hade ingen trafikförsäkring. Trafikförsäkringsförening har därför debiterat mig för denna period. Betalningsskyldigheten fastslogs av KFM genom betalningsföreläggande 2002-02-28. Sedan utslaget har jag inte fått några krav riktade mot mig förrän 2006-06-05 då en betalningsuppmaning kom med posten. Är denna fordran preskriberad enligt konsumentregeln i presklagen då det gått gått mer än tre år mellan kraven eller räknas inte Trafikförsäkringsföreningen som en näringsidkare i detta fallet vilket ger en preskriptionstid på 10 år?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej!Preskriptionslagen är en dispositiv lag, vilket innebär att om det finns en särskild lag som föreskriver något annat, så har den företräde framför preskriptionslagen (se 1 § preskriptionslagen http://lagen.nu/1981:130) . Det är generellt rätt vad du säger att preskriptionstiden som huvudregel är tio år och i konsumentfallet tre år (se 2 § preskriptionslagen http://lagen.nu/1981:130). Vid försäkringar så är huvudregeln att försäkringsavtalslagen ska tillämpas och i de fall det är fråga om trafikförsäkringar så gäller i första hand trafikskadelagen och om där inte den aktuella frågan är reglerad så blir försäkringsavtalslagen tillämplig (se 1 kap. 3 § försäkringsavtalslagen http://lagen.nu/2005:104). Här handlar det om avsaknad av trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som varit registrerat i bilregistret men ej avställt. I detta fall så regleras vad som gäller i 34 § trafikskadelagen (se http://lagen.nu/1975:1410). Däri står att trafikförsäkringsföreningen har rätt till gottgörelse för den tid den försäkringspliktige inte fullgjort sin försäkringsplikt. Med gottgörelse avses trafikförsäkringsavgift och den försäkringspliktige är den som är ägaren till bilen. Ägaren måste inte nödvändigtvis vara den som står registrerad som ägare, även om det är den registrerade ägaren som presumeras vara den verklige ägaren. Kan den registrerade ägaren genom övertygande bevisning styrka att någon annan är den verklige ägaren, så är enligt rättsfallet NJA 1986 s 758 den registrerade ägaren ej försäkringspliktig. I 34 § trafiskadelagen sägs också att de preskriptionsregler som gäller är de som återfinns i 31 § 1st trafikskadelagen. Däri står att preskription avbryts genom att talan väcks, inom tre år från det att trafikförsäkringsföreningen fick kännedom om deras rätt till ersättning. Preskriptionstiden börjar löpa från det att trafikförsäkringsföreningen erhållit information om att bilen varit oförsäkrad. Preskriptionen avbryts genom att trafikförsäkringsföreningen väcker talan, vilket också har skett då du har erhållit ett betalningsföreläggande från kronofogdemyndigheten. Till skillnad från i

preskriptionslagen så finns i trafikskadelagen ingen regel om att preskriptionstiden skulle börja löpa på nytt efter det att kronofogdemyndigheten fastställt betalningsskyldighet. I förarbeten till preskriptionslagen så sägs att frågor som inte regleras av speciallagstiftningen ska regleras av preskriptionslagen. Preskriptionsregeln i 7 § försäkringsavtalslagen (se http://lagen.nu/2005:104) tillämpas på så sätt att om preskriptionstiden avbryts enligt vad som står i paragrafen så gäller preskriptionslagens regler om vad som gäller för ny preskriptionstid. Enligt vad jag kan bedöma så borde samma sak gälla för 31 § trafikskadelagen och således borde preskriptionslagens regler, dvs. i detta fall främst 7 § och även 2 § preskriptionslagen, vara tillämpliga. I förarbeten till denna lag konstateras att även offentliga organ som agerar som näringsidkare kan ses som näringsidkare enligt preskriptionslagen. Hit räknas dock inte sådana fordringar som härrör från ren myndighetsutövning så som exempelvis återbetalning av studielån. Trafikförsäkringsföreningen torde dock bedömas som näringsidkare. 7 § preskriptionslagen (se http://lagen.nu/1981:130) säger att preskriptionstiden löper från det att dom eller slutligt beslut meddelats eller att det rättsliga förfarandet avslutats på annat sätt. När det gäller kronofogdemyndigheten så löper preskriptionstiden, enligt förarbeten till preskriptionslagen, från det att kronfogdemyndigheten skiljer målet ifrån sig. I detta fall i samband med att kronofogdemyndigheten skickat beslut om betalningsföreläggande, vilket innebär att fordran enligt min bedömning bör ses som preskriberad enligt 8 § preskriptionslagen.Vänligen

Mathias EhrhardtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo