Tvist föranlett av fodervärdsavtal

2010-01-03 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Ett fodervärsavtal tecknades.Där står att kenneln(K) skall teckna och betala en försäkring för hunden.Detta underlät K att göra och 5 mån. blir hunden skadad.Sjukhuset kräver ersättning av K, men K lämnar det till kronofogden , med krav att F skall betala.F anser att avtalsbrott föreligger och ärendet går till tingsrätten. K hävdar att försäkringen inte skulle ha gällt då F varit ovarsam, och försäkrigen skulle inte varit till någon nytta.Ovarsamhet bestrides av F.Nu vill K under sanningsförsäkran berätta om sina kontakter med F:s sambo och att K uppmanat att F måste teckna en försäkring för hunden.Detta är helt fel, inget har sagts.I förs.villkoren står att endast hundägaren kan teckna försäkring.Hur går jag vidare, Bestrida allt från K, vad mer?
SVAR

Min uppfattning är att veterinärräkningen skall betalas av den som anlitar veterinären (den som lämnat in hunden). Man kan nämligen inte binda en tredje part vid ett avtal, t ex genom att lämna in en hund till veterinär på annans bekostnad, utan att ha en fullmakt. Om hunden lämnats in av kennelägaren så borde inte fodervärden behöva bli inblandad i betalningstvisten mellan veterinären och kennelägaren.Om fodervärden lämnat in hunden till veterinären så skall fodervärden normalt sett betala veterinären. Sedan får fodervärden begära ersättning från kennelägaren enligt avtal mellan fodervärd och kennelägare.Det inbördes avtalet mellan kennelägaren och fodervärden verkar vara tvistigt, dvs. olika uppfattningar råder om vad som avtalats. Om det finns ett skriftligt avtal så skall detta problem lösas utgående ifrån detta.Om kennelägaren hävdar att ett muntligt avtal också föreligger så måste kennelägaren bevisa, dels att avtalet föreligger, dels vad detta avtal innehåller. Detta kommer kennelägaren sannolikt inte att kunna bevisa då motparten hävdar att något avtal inte föreligger.Om kennelägaren inte tecknat en försäkring för hunden, trots att avtalet mellan kennelägaren och fodervärden föreskriver detta, då innebär detta ett avtalsbrott. Avtalsbrott leder till skadestånd. Detta gäller oavsett om försäkringen skulle gälla vid det aktuella tillfället, eller ej.En försäkring täcker inte hela räkningen, utan bara det som överstiger försäkringens självrisk. I frågeställningen framgår inte vem som, enligt fodervärdsavtalet, skall stå för hundens sjukvårdskostnader under fodervärdsperioden.Om fodervärden skall stå för sjukvårdskostnader, utöver självrisk, så har fodervärden, till följd av fodervärdsavtalet, en fordran på kennelägaren på självriskbeloppet. Om kennelägaren skall stå för hundens totala sjukvårdskostnader, så har fodervärden en fordran på det totala beloppet.Av din fråga gissar jag att en stämningsansökan trillat in i brevlådan och att du skall skriva ett svaromål. Du bör nu bestrida motpartens yrkande på lämplig grund. Några exakta formuleringar är omöjliga att ge utan att ta del av materialet som helhet, inklusive kennelägarens yrkanden i sin stämningsansökan.Hoppas att mina svar varit till någon hjälp.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Henrik Wallin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (372)
2021-11-28 Lurad och tvingad att skriva på ett avtal
2021-11-07 Ogiltigförklara gåvobrev
2021-11-01 Förklara avtal ogiltigt eller icke-bindande
2021-10-31 Muntliga avtals giltighet

Alla besvarade frågor (97573)