FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/05/2006

Är prov allmänna handlingar innan skrivningen?

Är gymnasielärare skyldiga att lämna ut frågeformuleringarna/uppgifterna av de prov eleverna skriver? Har nyligen nekats att ta del av frågorna till en skriftlig prövning i Kemi B. Själv bedömer jag att det är en offentlig handling, bl.a. grundat på de bestämmelser som gäller för universiteten (Justitieombudsmannens beslut den 18 juli 1991, dnr 3980-1990). Frågan är om lärarna kan betrakta prövningar och övriga prov som arbetsmaterial eller inte. Om de anses kunna betrakta frågeformuleringarna till tentor som arbetsmaterial med motiveringen att de vill kunna återanvända uppgifterna/frågorna, kan materialet möjligtvis betraktas som sekretessbelagt, eller? Vad anser ni?

Lawline svarar

Hej! Att man enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) har rätt att ta del av allmänna handlingar är helt korrekt och brukar benämnas offentlighetsprincipen. Rätten att ta del av en allmän handling förutsätter emellertid att den inte omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (SekL) - den allmänna handlingen måste med andra ord även vara offentlig. Av detta kan man urskilja den i sammanhanget viktiga skillnaden mellan ”allmän” och ”offentlig” i och med att allmänna handlingar enligt huvudregel är tillgängliga för vem som helst (d.v.s. offentliga), men i vissa fall kan vara hemliga (d.v.s. föremål för sekretess). Frågan i det här fallet (d.v.s. om man har rätt att ta del av provet innan själva skrivningen) berör emellertid inte frågan om sekretess utan huruvida provet är att se som en allmän handling eller inte - är så inte fallet kan man ju inte heller luta sig på offentlighetsprincipen för att få ta del av det. Med allmän handling förstås enligt 2 kap. 3 § TF en handling som förvaras hos en myndighet och som enligt 2 kap. 6-7 §§ TF är att anse som ”inkommen” eller ”upprättad” hos myndigheten. Enligt 7 § anses en handling vara upprättat i och med att den expedieras (såvida det rör sig om handlingar som till sin typ är avsedda att expedieras). I det här fallet kommer provet med största sannolikhet inte att bedömas vara färdigarbetat förrän dess att det delas ut i samband med skrivningen (det rör sig med andra ord inte om en upprättad handling). Detta innebär att det även är då som det får status som allmän handling och av denna anledning kan man inte luta sig på offentlighetsprincipen för att få ta del av provet (frågeformuleringarna). Mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?