FrågaKÖPRÄTTÖvrigt15/02/2009

Felansvar och skadeståndsanspråk vid fel i vara

Hej, vi behöver hjälp i vårt företag, vi är ett export företag, enskild firma, som har ett avtal med ett svenskt företag som producerar såser och soppor. Vi köper från företaget och säljer/ exporterar under vårt eget varumärke. Nu är det så att vi har fått ett ton brunsås som inte fyller upp till de kvalitetskraven och smaken som vi har förväntat oss och som grossisterna i Syrien förväntar sig. Vi har skickat in ett oöppnat paket tillbaka till företaget för undersökning och väntar på svar för eventuell reklamation. Vi undrar ifall det finns möjlighet att kräva skadestånd från företaget för eventuella kostnader i samband med transporten och tullavgiften i Syrien samt för att våra kunder i Syrien känner sig besvikna på den äckliga smaken. Vi hoppas att ni kan ge oss råd och förslag hur vi kan gå vidare i detta ärende. Mvh

Lawline svarar

Vid köp av lös egendom, till exempel brunsås, mellan näringsidkare, alltså företag, är Köplagen (1990: 931) tillämplig. Köplagen är dispositiv vilket innebär att lagens bestämmelser inte skall tillämpas om ”något annat följer av avtalet”. (se 3 §) Avgörande för vad som gäller i den uppkomna situationen är alltså vad som står i avtalet mellan er och säljaren. Om det inte står något i avtalet annat i avtalet gäller Köplagen. Enligt Köplagens 17 § skall en vara anses felaktig om den i fråga om kvalité avviker från vad som följer av avtalet, vilket verkar vara för handen i ert fall. Viktigt i bevishänseende är alltså hur kvalitetskravet specificerats i köpeavtalet. För att ett fel skall kunna göras gällande gentemot säljaren, alltså att säljaren också skall ansvara för felet, krävs dessutom dels att felet reklameras i rätt tid, vilket ni har gjort och dels att felet ligger inom säljarens kontrollansvar. I det här fallet tyder mycket på att felet ligger inom säljarens kontrollansvar; denne kunde ha skickat rätt sås; den såsen ni kommit överens om i avtalet. Vid fel i vara har köparen rätt att kräva omleverans utan kostnad, förutsatt att detta inte kräver uppoffringar från säljarens sida som förefaller orimliga. För omleverans krävs dock att du meddelar säljaren att du är intresserad av detta i samband eller kort tid efter reklamationen (se KöpL 34-36 §§). Om inte omleverans kan komma ifråga kan även prisavdrag bli aktuellt (se KöpL 37 §). Angående skadeståndet gäller, utifrån min bedömning av situationen, att ni har rätt att kräva ersättning för så kallade ”direkta kostnader”. Ersättning för indirekta kostnader, exempelvis ersättning för utebliven vinst, ges inte (se KöpL 40 §). Med direkta kostnader avses kostnader som uppkommer i direkt anslutning till felet. Exempel på detta kan vara tullkostnader, transportkostnader och lagringskostnader etc. Angående skadeståndet till din Syriske köpare kan detta inte baseras på att de känner sig besvikna på såsens äckliga smak utan måste baseras på krav som de gör gällande mot er på grund av ert avtalsbrott, alltså att ni inte kunde leverera sås av den kvalitet de förväntat sig. Era kostnader för detta eventuella skadestånd skall också anses vara en direkt kostnad för vilken ni har rätt till ersättning från säljaren. Sammanfattning: Utifrån den ganska knappa informationen, som alltså förutsätter att köplagen är tillämplig, har ni rätt att få omleverans av ny, god, sås samt har rätt till ett skadestånd som täcker era direkta kostnader, alltså exempelvis tullkostnader, transportkostnader samt skadeståndskostnader för eventuellt skadestånd till den Syriske köparen. Hur ni kan gå vidare: Eftersom jag har ganska lite information att bedöma kan jag inte ge något precist svar. Jag anser att ni bör i första hand gå igenom köpeavtalet för att komma fram till huruvida köplagen alls är tillämplig. Det kan även vara lämpligt att ta kontakt med ett juridiskt ombud. Detta eftersom avtalstolkning, men även eventuell processföring, ofta kan vara ganska knepigt. Ett juridiskt ombud kan, med mer fakta för handen avgöra hur ni bäst bör gå vidare. . Ni kan dock, enligt mig, ta kontakt med säljaren och förklara hur ni ser på saken. Kanske går det att förhandla fram en lämplig lösning? Vänligen
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo