FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt16/06/2006

Tillträdesförbud till "uteställen"

Hej! Är det lagligt att porta en människa på livstid bara för man bråkat på ett uteställe? Har för mig att jag läst om en dom som säger att man inte får porta mer än 24 timmar åt gången.

Lawline svarar

Intressant om domen som du nämner. Har dock inte hittat den domen. Men den bedömningen jag kan göra utifrån det jag har hittat i tidigare domar och lagtext är att det inte finns något stöd i lagen för att ge tillträdesförbud till någon på livstid till en plats som i övrigt är öppen för allmänheten. Ett uteställe är en sådan plats som är öppen för allmänheten, såvida inte någon hyrt stället och bjudit in personer till en privat tillställning. Det finns ett rättsfall från 1995 (NJA 1995 s 84) där en person hade gått in i en butikslokal trots att butiksinnehavaren förbjöd honom detta, på den grunden att han ofta varit stökig och även snattat i butiken. Åklagaren ville få personen dömd för olaga intrång för att brutit mot butikens tillträdesförbud, men det åtalet ogillades av HD på den grunden att någon inte kan dömas för olaga intrång för att vistas på en plats dit allmänheten har fritt tillträde. Detta har varit ett problem inom framförallt fotbollen att inte kunna neka tillträde till idrottsanläggningar. Numera finns dock en lag som ger möjlighet att ge huliganer tillträdesförbud till idrottsanläggningar. Denna lag säger att tillträdesförbud inte är aktuellt om syftet med förbudet kan uppnås med mindre ingripande åtgärder. Dessutom får ett förbud max gälla i ett år och kan vid behov sedan förlängas, men bara med som mest ett år i taget. Och en förlängning av förbudet får bara ske om en mindre ingripande åtgärd inte är tillräcklig. Endast allmän åklagare eller domstol får fatta beslut om tillträdesförbud. Vad gäller uteställen finns ingen motsvarande lag och således heller inte motsvarande möjlighet att ge någon tillträdesförbud. Ordningsvakter har dock motsvarande befogenhet som polis att avvisa någon för att avvärja att en straffbelagd handling begås. En som genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen, får också avvisas om det är nödvändigt. Likaså kan en person avvisas av ordningsvakt om personen utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Det krävs en konkret fara, där personen måste ha uppträtt på ett visst sätt. Det räcker inte med att personen i fråga är en känd bråkstake. En ordningsvakt kan avvisa någon på ovannämnda grunder. (Se http://lagen.nu/1984:387 för att läsa polislagen 13 och 29§§). Ordningsvakter får absolut inte avvisa någon på grund av dennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, för då begår han brottet olaga diskriminering. Ordningsvakter kan således avvisa någon och därigenom neka en person tillträde till ett uteställe, men då måste det också finnas goda skäl för avvisningen. Men det är såvitt jag vet inte möjligt att ge någon ett straffsanktionerat tillträdesförbud, dvs en person som trots ”tillträdesförbud” kommer in i en restaurant eller nattklubb kan inte dömas för olaga intrång. Förhoppningsvis var detta ett klarläggande svar.
Mathias EhrhardtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”