FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt19/11/2008

Vad krävs för att man ska få fängelsestraff?

Vad krävs för att man ska få fängelsestraff?

Lawline svarar

Hej! Det är inte möjligt att svara generellt på din fråga utan svaret beror på de specifika omständigheterna i varje enskilt fall. Något kan dock sägas generellt. Fängelse är det strängaste straffet man kan få i Sverige. Till att börja med måste någon ha begått ett brott, d.v.s. de faktiska omständigheterna måste stämma överens med något straffstadgande och personen måste ha haft uppsåt eller i vissa fall varit oaktsam. I straffstadgandet måste det framgå att fängelse är en möjlig påföljd för brottet. Även om fängelse förekommer i straffskalan så innebär inte detta per automatik att fängelse följer. För vissa mindre allvarliga brott där det är stadgat böter eller fängelse i högst sex månader är det t.ex. mindre vanligt att fängelse döms ut. Rent generellt kan sägas att domstolen brukar hålla sig inom den nedre tredjedelen av straffskalan vid straffmätningen. Vidare kan vissa personliga omständigheter påverka huruvida fängelse blir aktuellt eller ej. T.ex. är det inte tillåtet att i dagsläget döma personer som var allvarligt psykiskt störda vid brottstillfället eller vid domstillfället till fängelse. För mindre allvarliga brott kan villkorlig fängelsedom, skyddstillsyn, samhällstjänst eller fotboja komma ifråga. Det krävs enligt 30 kapitlet 5 § Brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700#K30 , för personer som var under 18 år vid brottstillfället synnerliga skäl för att döma till fängelse och för personer som var under 21 år vid brottstillfället särskilda skäl. Det är alltså väldigt ovanligt att personer under 18 år döms till fängelse och ganska ovanligt för personer under 21 år. I övrigt kan andra personliga faktorer spela in som t.ex. om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till liknande allvarliga brott. I så fall kan möjligheterna öka att döma till fängelse. Du kan själv läsa mer om principerna vid straffmätning och påföljdsbestämning i Brottsbalken kapitel 25 till 35. Du kan även i Brottsbalken se vilka påföljder som är tillåtna för de vanligaste brotten. Med vänlig hälsning!
Emil JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo