Bättre rätt till deposition vid utmätning

Våra hyresgäster vräktes av kronofogden pga av obetald hyra. De har tidigare skulder hos fogden. Depositionen till för slitage enl. kontraktet . Hyresgästerna har bett oss att ta pengar från depositionen till hyran men tyvärr har vi inte detta skriftligt. Fodgen vill göra en utmätning på depositionen och menar att vi inte har rätt att ta den mot vår obetalda hyra. Hur skall vi gå tillväga?

Lawline svarar

Hej!Kronofogdemyndighetens (KFM) rätt att utmäta egendom finns stadgad i bl.a. 4 kap. utsökningsbalken (UB). Genom utmätning får KFM ta all egendom i anspråk som inte är undantagen enligt UB eller pga. särskild föreskrift, UB 4 kap. 2 §. I 5 kap. finns t.ex. s.k. beneficium som får undantas från utmätning, men det är inte aktuellt i detta fall. Det måste även framgå att egendomen tillhör gäldenären (hyresgästen) (UB 4 kap. 17§), eller att denne skall anses vara ägare enligt presumtionsreglerna i 18 och 19 §§. Enligt 18 § skall egendom i gäldenärens besittning anses tillhöra denne. Depositionen är i Er besittning så det kan inte presumeras att den tillhör gäldenären på den grunden.

Dock så tillhör depositionen gäldenären på civilrättsliga grunder, varför det redan enligt 17 § torde ha framgått att denne är ägare till den.

Då Ni anser att depositionsavtalet avslutats och att egendomen pga. muntlig överenskommelse skall tillfalla Er för Er hyresfordran bör Ni överväga att till KFM påstå bättre rätt, UB 4 kap. 20 §. Ni har då en månad på Er efter att Ni delgivits ev. föreläggande från FKM att väcka talan i saken möt sökanden av utmätningen och hyresgästen. Frågan är dock om gäldenärens avstående av depositionen mot avräkning mot hyran är att anse som giltig. Om depositionsavtalet upprättas skriftligen bör det även avslutas skriftligen, det kan annars bli mycket svårt att bevisa den muntliga överenskommelsen, men Ni får överväga detta efter de aktuella omständigheterna.Med vänlig hälsning,

Jimmy SchiöldRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”