FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt27/09/2008

Är jag skyldig att ingripa, hindra eller avslöja brott?

Hej! Om jag som privat person ser någon som genomför förberedelser för ett brott där fängelse ingår, är det att ses som bar gärning? har tidigare hört att endast poliser samt skyddsvakter får gripa på försöks stadiet.

Lawline svarar

Hej! I svensk lag finns ingen generell straffsanktionerad plikt att vara verksam för att avslöja andras brott eller hindra att de kommer till stånd. Men för ett fåtal antal brott finns det en möjlighet att straffa dem som underlåter att i tid anmäla eller på annat sätt avslöja ett brott som är ”å färde”, som det står i lagtexten. Se närmare i 23 kap 6 § Brottsbalken (BrB) https://lagen.nu/1962:700. Men för att underlåtenheten att avslöja eller hindra brottet i fråga skall leda till straffansvar måste det framgå tydligt i det lagrum i vilket brottet i fråga regleras. Ett brott som är ”å färde” har påbörjats men inte fullbordats. Detta betyder med andra ord t ex att en gärningsman med avsikt att begå inbrott och stjäla, har börjat bryta upp en dörr till ett hus med en kofot, men har inte hunnit avsluta (fullborda) brottet enligt sin brottsplan. Man menar att ett brott är påbörjat så fort gärningsmannen påbörjat utförandet av brottsplanens genomförande. Men skyldigheten att avslöja det påbörjade brottet är inte helt utan undantag. Man har inte en sådan skyldighet om det inte kan ske utan fara för den avslöjande själv eller någon av hans närmaste. Straffansvaret kan aktualiseras även för den som inte insåg att ett brott var påbörjat, men borde ha insett att så var fallet, se 23 kap 6 § 1 st sista punkten BrB. Det sagda rör underlåtenhet att avslöja brott. Underlåtenhet att hindra brott har endast ålagts en väldigt snäv krets av personer, nämligen föräldrar, andra uppfostrare och förmyndare i förhållande till den som står under deras vård. Det är viktigt att notera att ansvaret att hindra brott kan sträcka sig även till exempelvis lärare. Vad gäller den andra frågeställningen om huruvida du har en skyldighet att gripa gärningsmannen stadgas särskilt, I 24 kap 7 § Rättegångsbalken (RB), se https://lagen.nu/1942:740#A2, kan vem som helst, inklusive du, gripa den som begår ett brott och tas på bar gärning eller är på flyende fot. Men viktigt är att den gripne lämnas över till polis så fort som möjligt. Observera att det i lagrummet står att envar ”får” ingripa. Det är alltså ingen skyldighet som åläggs den enskilde personen. Med vänliga hälsningar,
Ani BabakhanlooRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”