FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/07/2008

Preskription av hastighetsöverträdelse

Hej Har en dom från tingsrätten för fortkörning 56 km på 50 sträcka av en felaktig kamera. Har därför överklagat till hovrätten. Har skickat in kompletterande handlingar men Dom har ej hört av sig. Finns det Preskriptionstid? Hur lång är den i så fall, på ett sådant ärende om dom ej hör av sig?

Lawline svarar

Hej, regler om preskription finns i 35 kap. BrB. Här kan urskiljas 3 olika typer av preskription: Åtalspreskription, 35 kap. 1 §, påföljdspreskription, 35 kap. 7 §, och absolut preskription, 35 kap. 6 §. Åtalspreskription innebär att gärningen preskriberas om inte åtal väcks inom viss tid från det att gärningen utfördes. Påföljdspreskription innebär att den utdömda påföljden måste verkställas inom viss tid från det att domen vunnit laga kraft. Eftersom åtal redan har väckts och domen inte vunnit laga kraft kan inte någon av dessa två preskriptionstyperna bli aktuella i ditt fall. Däremot finns, som ovan antytts, en absolut preskription. Den absoluta preskriptionen inträder vid olika tidpunkter beroende på vilket straff som kan följa på brottet. För fortkörning, där endast penningböter finns i straffskalan (se 3 kap. 17 § och 14 kap. 3 § trafikförordningen) är den absoluta preskriptionstiden 5 år. Detta innebär att straff inte kan utdömas efter det att fem år har förflutit från tidpunkten för den brottsliga gärningen. Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700 och trafikförordningen https://lagen.nu/1998:1276 Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo