FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt01/05/2008

Våldtäkt vid hjälplöst tillstånd

Jag undrar om det är ett brott att utnyttja en svagt begåvad kvinna för sexuella ändamål, när denna inte förstår vad detta innebär riktigt, och inte har förståndet, även om personen är myndig som blir utnyttjad. Även om personen ifråga inte har förstånd att säga nej och låter sig utnyttjas av en man som är fullt fungerande och normalbegåvad. Så min fråga är om detta är ett brott?

Lawline svarar

Hej! I 6 kap 1 § andra stycket brottsbalken återfinns en bestämmelse som tar sikte på ansvar för utnyttjanden av personer som på grund av särskilda omständigheter befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. I paragrafen sägs att en person ska dömas för våldtäkt om denne genomför ett samlag eller en därmed jämförlig sexuell handling genom att otillbörligt utnyttja en annan person som på grund av t.ex. sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. Ansvarsbestämmelsen bygger på intresset av att skydda personer som på grund av särskilda omständigheter befinner sig i ett vanmäktigt tillstånd och därmed saknar förmåga att värna sin sexuella integritet. Att den utsatta personen samtyckt till handlingen befriar inte från eventuellt ansvar. En förutsättning för straffansvar är att offret ska ha befunnit sig i ett ”hjälplöst tillstånd”. Karaktäristiskt för ett sådant tillstånd är att offret inte kan värja sig eller saknar förmåga att kontrollera sitt handlande. Det är inte enbart sådana fall då offret rent fysiskt är förhindrad att värja sig som omfattas, utan kan även inbegripa situationer när offret på grund av omständigheterna psykiskt upplever det som omöjligt att värja sig. I ett rättsfall från 2006 (RH 2006:53) beslutade hovrätten att ogilla ett åtal för våldtäkt på en utvecklingsstörd kvinna, då hon inte ansågs ha varit i ett hjälplöst tillstånd. Hovrätten menade att kvinnan inte kunde anses på grund av sin utvecklingsstörning permanent ha befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Inte heller visade utredningen att hon befunnit sig i ett sådant tillstånd vid tillfället för det aktuella samlaget. För straffansvar krävs vidare att gärningsmannen ”otillbörligt utnyttjat” det hjälplösa tillståndet. Kravet på "otillbörligt" innebär att straffansvar endast ska inträda i sådana fall där de sexuella handlingarna kan sägas innebära ett angrepp på den andres sexuella integritet. För att bedöma om utnyttjandet av tillståndet varit otillbörligt måste en objektiv bedömning göras i varje enskilt fall. Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”