FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt15/04/2008

Möjlighet till resning

Skäl till resning Vilka skäl ger tillräcklig anledning att få resning i ett brottsmål (straff:dagsböter)? (Det lär vara extremt/omöjligt svårt att få resning men i vilka fall är det möjligt? Jag tänker i första hand på s.k. rättegångsfel.)

Lawline svarar

Det finns fem skäl som ger laga grund för resning. Dessa är stadgade i 58 kapitlet 2 § rättegångsbalken, se http://lagen.nu/1942:740#K58. Det första grunden är om en domare, åklagare eller någon annan som är involverad i rättegången begått ett brott eller en tjänsteförseelse som påverkat målets utgång. Den andra grunden för resning är om domaren eller åklagaren varit jävig och jävet påverkat målets utgång. Den tredje grunden är om ett falskt bevis påverkat målet. Som fjärde grund anges att nytt bevis eller omständighet har uppdagats och det är sannolikt att detta skulle leda till en frikännande eller mildare dom. Den femte grunden för resning är om domen är lagstridig. För att få igenom en resningsansökan måste du kunna åberopa någon av ovanstående punkter. Vad som krävs får bedömas i varje enskilt fall och beroende på vilken grund som åberopas. Alla brott och påföljder kan angripas genom resning, men vanligast är resning gällande allvarligare brottslighet. Vad gäller rättegångsfel brukar dessa främst angripas genom klagan över domvilla. Domvilla är, precis som resning, ett rättsmedel för att få en lagakraftvunnen dom ogiltigförklarad. Domvilla innebär att den klagande har rätt att få domen upphävd om det föreligger ett grovt rättegångsfel. Med grovt rättegångsfel menas ett allvarligt fel från domstolens sida vid tillämpningen av de lagregler som gäller för domstolens handläggning av en process. I 59 kapitlet 1 § rättegångsbalken stadgas grunder för domvilla, sehttp://lagen.nu/1942:740#K59. De grunder som stadgas i bestämmelsen är; att det har förelegat rättegångshinder, någon inte blivit rätteligen stämd eller fått inte föra talan i målet, domen är så oklar eller ofullständig att det inte framgår hur rätten dömt eller att det i rättegången förekommit något annat grovt rättegångsfel som inverkat på målets utgång. Ett exempel på domvilla är att en part i målet inte har fått ta del av material i målet som varit betydelsefullt för prövningen. Du kan läsa mer om resning och domvilla på domstolsverkets hemsida, www.domstolsverket.se
Carolina WaltherRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”