FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt09/04/2008

Straffskalan för grovt rån och medhjälp till grovt rån

Vad är straffskalan för grovt rån alternativ medhjälp till grovt rån?

Lawline svarar

Hej! Straffskalan för grovt rån är fängelse under en tid på lägst fyra och högst tio år, detta framgår av brottsbalken 8 kap 6 §. Se. http://www.lagen.nu/1962:700. Dock ska man ha i åtanke att det krävs väldigt mycket för att ett rån ska betecknas som grovt. Denna bestämmelse tillämpas restriktivt. När det gäller medhjälp så regleras detta i brottsbalken 23 kap 4§. Se. http://www.lagen.nu/1962:700. Enligt denna paragraf så ska ansvar inte bara åläggas den som faktiskt har utfört en gärning, utan även någon som har främjat densamma - något som kan ske både fysiskt och psykiskt. Varje medverkande bedöms efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom till last. Om huvudbrottet är straffbelagt endast såsom ett uppsåtligt brott, vilket rån och grovt rån är så krävs det att även den medverkande personen haft uppsåt till gärningen för att ansvar ska kunna utgå. Om den som medverkat till grovt rån endast varit oaktsam så kan inte personen fällas till ansvar. Till grovt rån så är huvudregeln för medverkandes bestraffning att varje medverkande skall straffas efter samma skala som gäller för den som själv utförde brottet, dvs. i detta fall den som utförde rånet. Således utgår man i straffbedömningen av den medverkande efter samma straffskala som för grovt rån, fängelse i lägst fyra och högst tio år. För många fall av medverkan stadgas det emellertid straffnedsättning enligt regeln i brottsbalken 23 kap 5§. Se.http://www.lagen.nu/1962:700. Denna regel rättfärdigar ett sänkt straff för en medverkande person om denne på något sätt förmåtts medverka till brott genom tvång, svek, missbruk av personens ungdom eller missförstånd eller om personen endast medverkat i mindre mån. Om denna regel blir tillämplig kan således straffet sättas under straffskalan för huvudbrottet. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?