FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt23/03/2008

Urkundsförfalskning

Ett recept som någon mottagit och ändrat antalet uttag från 1 uttag till 7 uttag. Vart hamnar det på straffskalan. Är det en form av lindrig bedrägeri?

Lawline svarar

Hej! För bedrägeri döms den som genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde (se 9:1 brottsbalken http://www.lagen.nu/1962:700#K9). Straffet är då fängelse i högst två år. I ditt fall har du visserligen genom vilseledande (ändringen på receptet) förmått någon till handling, men det är mycket tveksamt om ditt vilseledande uppfyller skaderekvisitet, dvs kravet på att det ska innebära (ekonomisk) skada för den vilseledde. Du har nog snarare gjort dig skyldig till brottet urkundsförfalskning enligt 14:1 brottsbalken, se http://www.lagen.nu/1962:700#K14. För urkundsförfalskning döms bland annat den som falskeligen ändrar eller utfyller en äkta urkund, om åtgärden innebär fara i bevishänseende. Recept anses enligt rättspraxis vara en urkund och ditt agerande har inneburit fara i bevishänseende. Straffet för urkundsförfalskning är detsamma som för bedrägeri, dvs fängelse i upp till två år. Då det rör sig om en relativt begränsad förfalskning i ditt fall är det inte omöjligt att rätten dömer dig för det lindrigare brottet urkundsförvanskning i 14:2 brottsbalken. För detta brott är straffet böter eller fängelse i högst två månader. Vid bedömande huruvida brottet är ringa skall särskilt beaktas, om urkunden är av mindre vikt, såsom kassakvitto, kontramärke eller dylikt mottagningsbevis, eller om gärningen skett för att förhjälpa någon till hans rätt. Lycka till!
Rådgivare