FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt11/03/2008

Alkohol till minderåriga

Hej, Det är förhoppningsvis självklart för de flesta att det är olagligt att servera alkohol till någon under 18 år. Men är det enligt lag förbjudet för föräldrar (förmyndare) att servera sina egna barn alkohol i hemmet innan de är 18 år? Langning är ju olagligt, men är det också det om de bjuder på det i hemmet?

Lawline svarar

Hej! Så kallad langning är, precis som Du noterat, förbjudet enligt 3 kap. 9 § alkohollagen (http://lagen.nu/1994:1738 ). Det är med andra ord förbjudet att som ombud eller på därmed jämförligt sätt anskaffa alkoholdrycker till den som inte har rätt att få sådan utlämnad till sig. Vidare är det förbjudet att överlämna spritdrycker, vin eller starköl som gåva eller lån till den som inte har fyllt 20 år, samt att överlämna öl som gåva eller lån till den som inte har fyllt 18 år. Det som härmed avses är de fall av gåvor och lån som, frånsett avsaknaden av betalning, ligger försäljning nära. Ett överlämnande av en alkoholdryck till underårig för senare förtäring är alltså i princip otillåten. I 9 § 3 st. stadgas dock att förbudet mot gåva och lån av alkoholdryck inte gäller när någon bjuder på en alkoholdryck för förtäring på stället. Spritdrycker, vin eller starköl får dock inte bjudas den som inte fyllt 20 år, om det med hänsyn till den bjudnes ålder och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Detsamma gäller i fråga om öl beträffande den som inte fyllt 18 år. Avsikten med förbudet är att förhindra att unga bjuds på sådana mängder alkohol att de riskerar att skadas, utnyttjas eller annars fara illa. Någon exakt mängd alkohol som den unge kan bjudas på kan inte anges utan måste vara beroende av den unges ålder och mognad, situationen under vilken han eller hon bjuds och hur han eller hon som individ reagerar på alkohol. Överträdelse av 3 kap. 9 § är straffbelagd i 10 kap. 6 §. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anskaffar, överlämnar eller bjuder på alkoholdrycker i strid med 3 kap. 9 § kan således dömas för olovligt anskaffande av alkoholdrycker till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år. Även överträdelser som består i att bjuda ungdomar på alkohol bör kunna bedömas som grovt brott, t.ex. om någon medvetet inriktar sig på att locka ungdomar att dricka sig berusade, se 10 kap. 3 §. Ringa gärningar skall dock, enligt 10 kap. 8 §, inte föranleda straff. Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?