FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt05/03/2008

Fråga

Jag köpte möbler och inredning till ett helt hus på en gång från IKEA för ett och ett halvt år sedan. På grund av långvarig renovering har de blivit ståendes ouppackade tills alldeles nyligen. Det visade sig när jag öppnade kartongerna att tre sänggavlar var alldeles mosade, repiga och fula. När jag tog tillbaka möblerna till IKEA för reklamation var det tvär nej. De menade att det gått för lång tid sedan jag köpte sängarna tills jag kom in för reklamationen. Jag tvingades köpa en ny säng till ett av mina fyra barn. Då kom jag på den "brillianta" idén att byta innehåll i de nya lådorna och gå tillbaka med några av de dåliga sängdelarna och byta till nya med hjälp av det nya kvittot. På något sätt så kom de på mig och hotar nu att göra en polissak av mitt "bedrägeri". Min fråga är nu: Har jag gjort mig skyldig till bedrägeri eller egenmäktigt förfarande eller något annat brott? (Jag har ju ändå betalt fullt pris för sammanlagt 4 sängar, och även efter att jag bytt en av sängarna på "bedrägligt sätt", så har jag ju ändå bara 3 sängar som är i okej skick hemma idag.) Vilket eventuellt straff kan jag få för att ha tagit saken i egna händer?

Lawline svarar

Hej! Det brott som kan aktualiseras i ditt fall är försök till bedrägeri enligt 9 kapitlet 1 § och 11 § Brottsbalken (BrB), se http://www.lagen.nu/1962:700 . Det rör sig knappast om egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § BrB då du inte tillgripit någonting olovligen. De sängdelar du handskats med har ju varit dina egna. För att bedrägeribrottet ska aktualiseras krävs ett försök till vilseledande som skulle förmå någon till handling eller underlåtenhet. Handlingen eller underlåtenheten skulle innebära vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. Vilseledandet i ditt fall var att du genom att packa om sängdelarna försökte framkalla en oriktig föreställning om vilka delar som du hade rätt att reklamera. Eftersom du inte lyckades med vilseledandet rör det sig om brott på försöksstadiet. Du försökte genom vilseledandet förmå IKEA att byta de förstörda sängdelarna mot nya. Den vinning som bytet skulle innebära för dig och skadan för IKEA skulle vara skillnaden i värde mellan de nya och de förstörda delarna. Om det överhuvudtaget inte skulle vara möjligt att åtgärda skadorna på de förstörda sängdelarna är dessa rimligtvis utan värde. Vinningen och skadan blir ju då värdet av de nya delarna. Värderingsfrågan är relevant då värdet på sängdelarna du försökte byta till dig kan vara avgörande för om ditt förfarande var brottsligt eller ej. Låt mig förklara. Den ringare formen av bedrägeri är brottet bedrägligt beteende i 9 kap. 2 § BrB. När man bedömer om ett bedrägeribrott är ringa eller av normalgraden görs en helhetsbedömning där man ser på omständigheterna i det enskilda fallet. Skadans omfattning är dock ofta vägledande. Om inte omständigheterna i övrigt har avgörande betydelse så anses gränsen mellan bedrägeri och bedrägligt beteende ligga där skadan är på någonstans runt 1000 – 2000 kronor. Försök till bedrägeri är straffbart medan försök till bedrägligt beteende inte är det. Sängdelarnas värde kan alltså bidra till att ditt handlande anses som bedrägeriförsök eller straffritt försök till bedrägligt beteende. Jag anser att de övriga omständigheterna i ditt fall, bland annat att reklamationen gällde en barnsäng och att det handlade om ett tidigare reklamationsförsök för skadade varor talar för att ditt förfarande är att betrakta som straffritt försök till bedrägligt beteende. Värdet av sängdelarna kan dock som sagt vara av avgörande betydelse. Om det skulle röra sig om försök till bedrägeri är det nog troligt med villkorlig dom och/eller ett mindre bötesbelopp. Det kan hända att den juridiska bedömningen påverkas något av huruvida du verkligen haft en reklamationsrätt för de skadade delarna. Detta är att bedöma enligt konsumentköplagen, se http://lagen.nu/1990:932 . Reklamation regleras i 23 §. Reklamationen ska lämnas inom skälig tid från det att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet. I 23 § stadgas dock att köparen alltid ska ha ansetts lämna reklamationen inom skälig tid om detta sker inom två månader från att köparen upptäckt felet vilket väl kanske kan vara fallet för dig. Den bortersta tidsgränsen för reklamation är, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse, alltid tre år. Med vänlig hälsning!
Emil JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”