Preskriptionsavbrott

2007-10-13 i Preskription
FRÅGA
hej! ang. preskriptionslagen vad gäller gamla banklån. Om gäldenären får ett brev angående skulden så räknas detta som preskriptionsavbrott. Har i kontakt med er medgett att jag fått kravbrev från bank/kundinkasso. Vad händer om jag till borgenären påstår att jag ej fått någon kommunikation i ärendet? gäller då preskriberingstid som är "standard"? eller på vem ligger bevisbördan? finns det inget prejudicerande fall?, har hört talas om att något som detta skulle avgöras i högsta domstolen i sommras!
SVAR

HejRättsfallet du tänker på är NJA 2007 s 157Jag har klippt in en del av Högsta domstolen argumentation som jag tycker besvarar din fråga"När det gäller frågan om bevisning för att en gäldenär mottagit brev med en preskriptionsavbrytande verkan har beviskravet brukat ställas högt. Den omständigheten att det är utrett eller ostridigt att ett enstaka brev avsänts till gäldenären har sålunda i detta sammanhang normalt inte godtagits som tillräcklig bevisning om att gäldenären också mottagit brevet, trots att avsändandet i sig är ett starkt belägg för att försändelsen också nått adressaten (se NJA 1996 s. 809; jfr också 1998 s. 750).När det emellertid som här är fråga om ett flertal försändelser får möjligheten att inte åtminstone någon nått gäldenären anses vara närmast försumbar, om ingen särskild omständighet till stöd för detta föreligger (jfr prop. 1990/91:11 s. 19).Eftersom M.S. inte har anfört någon tänkbar förklaring till att samtliga aktuella kravbrev skulle ha förkommit under postbefordran eller till att han av annat skäl inte fått dem, skall avbrott i preskriptionen av Malmstolens fordran anses ha skett."Om det kan visas att ett stort antal påminnelsebrev sänts till gäldenärens adress, är det sannolikt gäldenären som måste ge en tänkbar förklaring på varför denne inte fått breven.Vänligen

Linnea Ljung
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (618)
2022-01-24 Preskriptionstid för fordringar mellan två privatpersoner?
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (98676)