Förhör med underåriga.

2007-10-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Mina brorsbarn bor hos min bror men föräldrarna har delad vårdnad. Min bror har blivit anmäld av sin f.d. och barnen har blivit hämtade i skolan till polisförhör utan förvarning. Barnen är 13, 15 och 17 år gamla. Om detta händer igen har de rätt att ha någon person med sig?
SVAR
Flera hänsyn skall tas vid förhör med underåriga. Exempelvis bör förhöret hållas av en person med ”särskild kompetens” för uppgiften, vilket innebär att personen skall ha både förmåga, fallenhet och kunskap om att bemöta barn och ungdomar. Hämtning bör, enligt bland annat uttalanden av JO ske så att så lite uppmärksamhet som möjligt väcks, exempelvis är hämtning av uniformerad polis olämpligt och hämtning i skolan bör endast ske om det föreligger mycket speciella skäl. Hämtning till förhör är annars något som tillämpas mycket restriktivt. Vid hämtning av barn borde den vanligaste orsaken vara att man vill att förhöret skall ske utan att vårdnadshavaren får kännedom om det i förväg, exempelvis om vårdnadshavaren är den som är utsatt för brottsmisstankar. Detta för att förhindra att vårdnadshavaren påverkar barnet inför förhöret.

Vid förhör av barn under 15 år skall som huvudregel en vårdnadshavare få närvara under förutsättning att det kan ske utan men för utredningen. Ett typfall när det kan vara till men för utredningen att vårdnadshavaren närvarar är förstås i det fallet att det är vårdnadshavaren själv som är föremål för brottsmisstankar. I det fallet att båda föräldrarna är vårdnadshavare och varken är gifta eller sammanbor hindrar det förstås inte att den vårdnadshavare som inte är misstänkt närvarar. En bedömning får emellertid göras i det konkreta fallet.

Om ett barn är att se som målsägande, det vill säga att det påstådda brottet skall ha varit riktat mot barnet, kan barnet ha rätt till ett målsägarbiträde till stöd och hjälp. Ett målsägarbiträde har alltid rätt att närvara vid förhör med barnet. Om barnet bedöms som för ung att själv samtycka till att ta del i utredningen och det är olämpligt att båda eller en av vårdnadshavarna företräder barnet under utredningen kan en särskild företrädare förordnas för att ta tillvara barnets rätt och önskemål. Liksom målsägarbiträdet har en särskild företrädare rätt att närvara vid förhör. För barn i högstadieåldern och äldre bör det i regel ses som tillräckligt med ett målsägarbiträde.

Om den som skall höras begär det kan det beviljas att även annan person får närvara vid förhöret om det inte kan ses som till men för utredningen. Någon rätt att ha någon med sig utöver eventuellt målsägarbiträde finns emellertid inte, men hänsyn bör förstås tas till önskemål från den som skall höras. Särskilt när det gäller barn ses det som av vikt att skapa en trygg atmosfär för barnet. Finns det risk att en persons närvaro påverkar barnet kan det givetvis ses som till men för utredningen, exempelvis om den önskade stödpersonen är nära den misstänkte. När hämtning beslutas kan det även vara kort om tid tills förhöret måste vara avslutat, varför det kan tänkas att det kan vara svårt att tillmötesgå specifika önskemål.

Hämtning till förhör av barn bör helst inte ske mer än en gång. Då syftet ofta är att få till ett förhör med barnet innan den misstänkte fått reda på brottsmisstankarna och därigenom fått möjlighet att försöka påverka barnet är ju på sätt och vis skadan redan skedd efter att vårdnadshavaren fått reda på det första förhöret. En ny hämtning skall då förhoppningsvis inte behöva ske utan eventuellt nytt förhör kan ske genom kallelse till förhör som är det vanliga förfarandet.


Vänliga hälsningar
Johanna Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll