FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/09/2007

Fortkörning

Vad blir straff för 78km/h på 30km/h skolväg?? Kl var nästan 18 på en vardag, skickades till åklagare sa de. Hur räknar de dagsböterna, så man vet vad man har att vänta?

Lawline svarar

Hej, Vad beträffar fortkörningen verkar det mot den bakgrund som du anger, inte finnas någon anledning att diskutera själva ansvarfrågan – som jag uppfattar det hela så rör din fråga snarare påföljdsbedömningen. Med tanke på att hastighetsöverskridelsen var så pass stor att händelsen har rapporterats till åklagare, är det svårt att ge något egentligt svar på vad utfallet kommer att bli. Anledningen till detta är att det i en situation som denna är upp till åklagaren att avgöra om åtal ska väckas och i sådana fall för vilket brott. Att köra mer än dubbelt så fort än den högsta tillåtna hastigheten är givetvis allvarligt – att detta skedde på en vägsträcka där den högsta tillåtna hastigheten till följd av en närbelägen skola sänkts till 30 km/h borde inte föranleda någon lindrigare bedömning. Av denna anledning går det nog inte att utesluta att åklagaren kan komma att väcka åtal för vårdslöshet i trafik enligt 1 § lag om straff för vissa trafikbrott. Rättsfallet NJA 2001 s. 286 är ett exempel på kraftiga hastighetsöverträdelser som har resulterat i åtal för vårdslöshet i trafik – det bör dock uppmärksammas att domstolen i detta fall inte valde att döma för vårdslöshet i trafik utan enbart för fortkörningen i sig. Vad åklagaren faktiskt väljer att göra i det enskilda fallet och framförallt vad en domstol eventuellt kommer fram till, går dock inte att med säkerhet svara på då det är den bedömningsfråga där samtliga relevanta omständigheter måste beaktas. Beräkning av dagsböter regleras i brottsbalkens 25 kap. 2 § och består i korthet av två moment. Med beaktande av brottets straffvärde fastställs först hur många dagsböter som ska dömas ut och antalet kan här variera mellan lägst 30 och högst 50 stycken. Därefter övergår man till dagsböternas storlek och med hänsyn till gärningsmannens inkomst och ekonomiska förhållanden i övrigt ska dessa fastställas till lägst 50 kronor och som högst 1000 kronor. Om det föreligger särskilda skäl (t.ex. att gärningsmannen saknar betalningsförmåga) får dock beloppets storlek jämkas, dock aldrig så att det totala bötesbeloppet underskrider 750 kronor. Då beräkningen av dagsböter även den är beroende av en rad omständigheter är det dessvärre svårt att ge något bra svar. Jag hoppas ändå att svaret har givit dig mer förståelse för hur beräkningen går till. Lag om straff för vissa trafikbrott hittar du http://lagen.nu/1951:649 Brottsbalken hittar du http://www.lagen.nu/1962:700 Med vänliga hälsningar
Lawline RådgivareRådgivare