FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt18/09/2007

Förfalskad namnunderskrift

Om en arbetsgivare förfalskar en namnunderskrift av firmateknaren som pågått under ett antal år vad kan hända då samt vad innebär det? Hur är det om firmateknaren är medveten om att det förekommer hur hamnar situationen då?? mvh

Lawline svarar

Hej Arbetsgivaren du berättar om har, om han framställt en falsk urkund, dvs. t.ex. protokoll, kontrakt, skuldebrev eller intyg, genom att skriva en annan persons namn, enligt 14 kap. 1 § brottsbalken gjort sig skyldig till brottet urkundsförfalskning. En förutsättning är dock att handlingen har inneburit fara i bevishänseende. Fara i bevishänseende föreligger om handlingen inneburit dels en fara för att den falska urkunden kan förväxlas med en äkta sådan, dels sannolikhet att den förfalskade urkunden kommer till användning vid bevisning samt dels sannolikhet att dess användning skulle medföra skada eller olägenhet. Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att fara i bevishänseende skall föreligga. Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år, om inte brottet bedöms som ringa eller grovt. Ringa urkundsförfalskning kan, enligt 2 § samma kapitel, bli aktuellt om urkunden är av mindre vikt eller om gärningen skett för att förhjälpa någon till hans rätt och i så fall är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Grov urkundsförfalskning kan, enligt 3 § samma kapitel, bli aktuellt om förfalskningen avsett myndighets arkivhandling av vikt eller urkund som är särskilt betydelsefull i den allmänna omsättningen, såsom obligation, aktiebrev eller inteckningshandling eller om gärningen på annat sätt var av särskilt farlig art. Straffet för grov urkundsförfalskning är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Arbetsgivaren kan även, enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen, ådömas skadeståndsansvar om han orsakat skada genom urkundsförfalskningen. Firmatecknaren går fri från straffansvar eftersom brottsbalken inte stadgar ansvar för underlåtenhet att anmäla eller på annat sätt avslöja brottet urkundsförfalskning. Om du önskar att närmare studera aktuell lagtext hittar du länkar till brottsbalken samt till skadeståndslagen http://www.lagen.nu/1962:700 respektive http://www.lagen.nu/1972:207. Vänligen,
Alexandra DahlénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo