Har besöksförbud utfärdats rätt?

2006-02-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej ! Är det möjligt för sociala myndigheten att utfärda besöksförbud på en person utan att utreda eller att fråga personen i fråga ? Ska det inte gå via polisen och länsstyrelsen och sen sociala myndigheten ? Ska det inte till en utredning . Och ska inte den som blir utsatt för besöksförbud informeras om detta (skriftligt)? Vad har man för rättigheter mot dett sociala väsendet ? Är det bara att rätta sig efter dem eller kan man bestrida? Tack för svar!
SVAR
Utfärdandet av besöksförbud är reglerat i lagen (1988:688) om besöksförbud. I 11 § går att läsa att den som utsätts för förbudet, likväl den som ska skyddas av förbudet, har rätt att ta del samt yttra sig över de uppgifter som har tillförts ärendet. Dock görs det ett undantag från det här för det fall att det bl.a. krävs ett mycket snabbt beslut. Möjligen kan alltså du vara i den situationen att ärendet har omfattats av undantaget. Däremot bör du ha blivit informerad om beslutet enligt 12 § och det ska då ha skett skriftligt. I motiven till besöksförbudslagen (prop 1987/88:137 s 28) sägs att det är viktigt att både den som åläggs förbudet och den som förbudet avser att skydda kan läsa var gränserna för förbudet går och vad som har varit avgörande för beslutet.
Beslut om besöksförbud fattas av allmän åklagare (se 7 §). Den som förbudet avser att skydda begär att frågan ska prövas eller så kan det annars finnas anledning till att frågan ska prövas. Initiativet kan således komma från t.ex. en polisman eller en handläggare inom socialtjänsten. Besöksförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk att någon kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera en annan person. Vid bedömningen av om sådan risk föreligger skall särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla tidigare har begått brott mot den andra personens liv, hälsa, frihet eller frid. I första hand är det sådana brott som misshandel, olaga hot och liknande som skall tas med i bedömningen, men även andra brott som t.ex. sexuella övergrepp eller rån kan också beaktas. Vilka tidigare brott som har begåtts, om det rör sig om enstaka eller flera gärningar och om de har skett vid ett eller flera tillfällen väger tyngst i riskbedömningen. Eftersom besöksförbudet skall tjäna ett förebyggande syfte krävs det inte i alla situationer att det kan styrkas att den mot vilken förbudet avses gälla begått brott mot den andra personen. Dock ska besöksförbud användas mycket återhållsamt i fall där sådana brott inte har förekommit.
Ifall du anser att det inte har gått rätt till i ditt fall kan du enligt 23 § begära att åklagaren ska fatta ett nytt beslut. Om detta inte leder någon vart får du vända dig till domstol (se 14 §) men även i det fallet vänder du dig till åklagaren som lämnar över ärendet till rätten.

Lycka till!!
Anna Bergman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?