FrågaKÖPRÄTTÖvrigt20/07/2007

Fel i vara, säljaren har inte lämnat någon garanti

Hej på Er ! jag köpte en ATV (terrängfordon) hos ett företag, en konstaterad brist var ett minimalt oljeläckage. På kvittot skrevs "ingen garanti lämnas på denna maskin". Efter ca 2 månader skar vevaxeln, rätt omfattande skada utan direkt koppling till oljeläckaget. Har jag någon möjlighet att få ersättning eller häva köpet på nåt sätt, eller är det bara att bita det sura ? Mvh Tommy

Lawline svarar

Hej! Då en privatperson köper en vara av en näringsidkare gäller konsumentköplagen (KKL) som du finner http://lagen.nu/1990:932 . Vad som räknas som ett fel i varan framgår av 16 § KKL. Trots att felet inte visar sig förrän senare, skall det ha förelegat vid köpet, 20 § KKL. Köparen kan inte heller som fel åberopa sådant han kände till vid köpet. Beträffande oljeläckaget torde detta således inte utgöra ett fel i lagens mening. Har skadan som nu uppstått på din ATV inget samband med oljeläckaget kan det däremot utgöra ett fel i varan. Ett fel kan även föreligga om varan inte stämmer överens med uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet. Har skadan ett visst samband med oljeläckaget kan det trots detta vara att anse som ett fel, om säljaren vid köpet lämnat uppgifter om oljeläckagets omfattning eller betydelse för fordonets användning och framställt detta som mindre allvarligt än vad som faktiskt var fallet. KKL ger konsumenten rätt att göra gällande fel som visar sig i upp till tre år efter köpet, reklamation måste dock ske inom skälig tid efter att felet upptäckts, 23 § KKL. Under det första sex månaderna efter köpet har man som konsument ett förstärkt skydd vid fel som visar sig först efter köpet, 20a § KKL. Upptäcks ett fel under de första sex månaderna skall felet anses ha funnits vid köpet och det är upp till säljaren att bevisa motsatsen, s.k. omvänd bevisbörda. Beroende på skadans orsak kan denna åberopas som fel i varan. De påföljder som i första hand kommer i fråga är att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om det finns en likvärdig vara att tillgå, 26-27 §§ KKL. Först därefter aktualiseras andra påföljder såsom prisavdrag eller hävning, 28 § KKL. Det bör anmärkas att det för hävning krävs att felet är av väsentlig betydelse, 29 § KKL, vilket är ett relativt högt ställt krav. Av din köpehandling framgår att säljaren inte lämnar någon garanti på varan. En garanti innebär att säljaren gör ett åtagande gentemot köparen som sträcker sig längre än vad lagen kräver. Vad garantin omfattar beror på vad som överenskommits. Säljaren har ingen skyldighet att lämna en garanti, men kan naturligtvis välja att göra det för att ge kunden en förmån. Säljaren har således inte gjort fel när han inte lämnat en garanti. Att ingen garanti lämnats påverkar överhuvudet taget inte dina möjligheter att göra gällande fel enligt KKL. Vänligen
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo