FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt26/07/2007

Grov rattfylla, påföljd, återkallelse av körkort

Hej om man blivit tagen för grovt rattfylleri finns det någon chans att man kan få tillbaka körkortet utan att ta om det med nytt förarprov? hur vanligt är fängelsestraff i detta fall? påverkas straffet av hur långt man framfört fordonet och hur snabbt?

Lawline svarar

Vid grov rattfylla återkallas körkortet enligt 5kap 3§ 1p körkortslagen (som du finner http://www.lagen.nu/1998:488). Enligt 5kap 6§ samma lag bestäms vidare en spärrtid under vilken nytt körkort ej får utfärdas. Enligt samma paragraf får denna spärrtid vid grov rattfylla inte understiga 1 år. Enligt 5kap 14§ körkortslagen är huvudregeln att nytt förarprov skall avläggas för att nytt körkort skall kunna utfärdas efter en återkallelse. Enligt 2st samm paragraf kan docknytt körkort utfärdas efter ansökan, vid återkallelse på grund av brottslig gärning, om ogiltighetstiden för körkortet ej överstiger 1 år. Detta är dock ej troligt med tanke på spärrtiden om minst 1 år. Vidare krävs det att man innehar ett körkortstillstånd för att kunna utnyttja undantaget i 5kap 14§ 2st körkortslagen. I samband med utfärdande av körkortstillstånd görs en lämplighetsbedömning där den grova rattfyllan förmodligen kommer tolkas som nykterhetsproblem, vilket fösämrar möjligheterna att få körkortstillstånd väsentligt. När det gäller straffet så skall man komma ihågatt grovt rattfylleri utgör ett artbrott. Detta betyder att gärnignen i sig motiverar ett fängeslestraff. Straffskalan ligger enligt 4a§ trafikbrottslagen (TBL som du finner http://www.lagen.nu/1951:649) på fängelse upp till 2 år. Gärningens straffvärde i det aktuella fallet bedöms utifrån denna straffskala med ledning av praxis och med beaktande av förmildrande och försvårande omständigheter i själva gärningen (29kap brottsbalken BrB som du finner http://www.lagen.nu/1962:700#K29). När det gäller grov rattfyla brukar denna bedömning sluta i ett straffvärde runt ett par månaders fängelse. Enligt 30kap 4§ 2st innebär brottets art ett skäl för fängelse. Detta skäl skall vägas mot skälen mot fängelse som kan vara av allehanda slag. Brist på tidigare brottslighet, möjligheterna i det enskilda fallet av villkorlig dom eller skyddstillsyn etc spelar in i den här bedömnignen. I praxis har man uttalat att grov rattfylla endast i särskilda fall skall resultera i annan påföljd än fängelse, vilket ändå talar för en fängelsepresumtion. Denna presumtion kan dock genombrytas genom exempelvis godtagande av samhällstjänst i förening med villkorlig dom, eller behandling av beroende i samband med skyddstillsyn etc. Hur denna bedömning slutar i det enskilda fallet är omöjligt att säga. Lycka till Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo