FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt04/07/2007

Vad innebär 4:1§ SoL

Ansökan om särskilt boende är avslagen av socialnämnden i Hallstahammar hänvisande till jml 4 kap § 1 SoL. Jag skulle vilja ha en opartisk förklaring på detta. Alltså vad det betyder i klartext. Mvh Irene

Lawline svarar

Hej SoL förutsätter en individuell behovsprövning, Bedömningen skall göras utifrån en helhetssyn. Socialnämnder tillämpar ofta ett system med bruttonormer vilket innebär att prövningen till viss del, i praktiken, är standardiserad..Detta innebär att man fastställer ett totalbelopp, som skall täcka alla normala levnadsomkostnader och vars storlek anpassas efter ett prisbasbelopp som fastställs varje år lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL). Om standardbeloppet inte är tillräckligt i ett visst fall, görs en mera ingående individuell behovsprövning. 4:1 § är inte knuten till några i lagtexten direkt angivna situationer utan till en behovsbedömning. Av motiven till lagen framgår dock att biståndsberättigade kan vara barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt, är sjuka, handikappade eller saknar medel till sin försörjning. Personer i yrkesverksam ålder kan på grund av sjukdom, handikapp, otillräckliga inkomster, arbetslöshet, indragning i konflikter på arbetsmarknaden, bristande försörjningsförmåga till följd av hemmavarande barn i späd ålder eller missbruk av alkohol eller narkotika vara i behov av tillfälligt eller mera permanent bistånd. En person kan av hälsoskäl behöva avhålla sig från arbete under konvalescensen efter en sjukdom eller för att hindra att en åkomma förvärras. Pensionärer tillhör slutligen de grupper där biståndsbehov kan tänkas uppkomma. Med skälig levnadsnivå menas att den enskildes levnadsnivå skall uppnå en viss kvalitet. Samhällets hjälp skall inte endast avse vad som direkt fordras för den enskildes grundbehov. Biståndet bör täcka utgifter för mat, dryck, kläder och nödvändig hushållsutrustning. Biståndet bör täcka bostadskostnaden samt löpande utgifter för telefon, radio och TV samt tidningar. Även kostnader som läkarvård, akut tandvård och glasögon bör täckas. I princip är det kommunerna som fastställer levnadsnivå som skall anses skälig. Vänligen,
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?