FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/05/2007

Innebörd av 30§ lag om Arbetslöshetsförsäkring

I lag om arbetslöshetsförsäkring §30 står följande "sökanden uppfyllt arbetsvillkoret med arbete som minst motsvarar sökandens senaste arbetsutbud inom aktivitetsgarantin" Kan ni hjälpa mig med en närmare förklaring av texten. Tack på förhand Jürgen Grosse

Lawline svarar

Hej, Arbetsvillkorets innebörd hittar du i 12§, se http://lagen.nu/1997:238. Det finns två sätt att uppfylla detta villkor. Antingen genom att under sex månader minst arbeta 80 timmar per månad eller genom alternativregeln att under sex månader minst arbeta 50 timmar per månad och totalt under dessa sex månader minst 480 timmar. Denna alternativregel riktar sig främst till dem som arbetar i olika former av timanställningar. Vad gäller innebörden av 30§ är dock dess betydelse större än dess första punkt, därför kan det vara klargörande att bifoga lagstiftarens förklaring till dess syfte och existens; ”Bestämmelsen innebär att den arbetslöses dagpenning kan, om det är förmånligare, baseras på ett belopp som motsvarar vad som senast lämnades i aktivitetsgarantin. Om sökandens dagpenning, baserad på det arbete som ligger till grund för arbetsvillkoret, understiger ersättningen som lämnades i aktivitetsstöd kan den arbetslöse alltså i stället få en dagpenning som motsvarar aktivitetsstödet. Dagpenning lämnas med ett belopp som motsvarar vad som senast lämnades i aktivitetsstöd. Med vad som senast lämnades i aktivitetsstöd menas aktivitetsstödet när sökanden slutade i aktivitetsgarantin. Storleken på aktivitetsstödet vid den tidpunkten avgör alltså storleken på dagpenningen. Eftersom 30 § fastställer storleken på dagpenningen är 25–27 §§ som anger hur dagpenningen räknas fram inte tillämpliga. I övrigt gäller dock lagens regler i tillämpliga delar för rätt till inkomstrelaterad ersättning. Normalarbetstiden skall alltså i enlighet med gällande regler beräknas med utgångspunkt i det arbete med vilket arbetsvillkoret uppfyllts. Vidare måste t.ex. de allmänna villkoren för rätt till ersättning i lagen vara uppfyllda och för rätt till ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen gäller dessutom medlemsvillkoret. Förmånen att få en dagpenning motsvarande aktivitetsstödet gäller endast om sökanden uppfyllt arbetsvillkoret med arbete av minst samma omfattning som det senaste arbetsutbudet inom aktivitetsgarantin. Med arbetsutbud avses det arbetstidsmått som sökande är arbetsför och oförhindrad att arbeta. Det lägsta arbetsutbudet för rätt till arbetslöshetsersättning är 3 timmar varje arbetsdag eller i genomsnitt minst 17 timmar per vecka (9 §). För rätt till ersättning motsvarande vad som utgick i aktivitetsstöd måste arbetsvillkoret ha uppfyllts med arbete motsvarande arbetsutbudet sökande hade senast i aktivitetsgarantin. Har man t.ex. ett arbetsutbud på 35 timmar i veckan i garantin men får bara arbete 20 timmar i veckan i 6 månader och vid sidan därav deltar i aktiviteter har man uppfyllt ett arbetsvillkor. Om sökanden då väljer att lämna aktivitetsgarantin får denne vid arbetslöshet inte ärva en dagpenning motsvarande aktivitetsstödet eftersom arbetsvillkoret inte uppfyllts med arbete motsvarande arbetsutbudet. Det är det senaste arbetsutbudet inom aktivitetsgarantin som är avgörande. Sänker sökanden sitt arbetsutbud sänks även aktivitetsstödet vilket i sin tur påverkar arbetslöshetsersättningen. Höjer sökanden sitt arbetsutbud inom aktivitetsgarantin får det till effekt att för ersättningen motsvarande aktivitetsstödet måste allt arbete med vilket arbetsvillkoret uppfyllts motsvara det senaste arbetsutbudet. Möjligheten för sökanden att få dagpenningen baserad på det aktivitetsstöd som lämnades vid deltagandet i aktivitetsgarantin kvarstår under tolv månader efter det att sökanden lämnade aktivitetsgarantin.” (Citat ur proposition 2002/03:44 sida 73, dvs. det underlag och den förklaring som finns till 30§). Med vänlig hälsning
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?