FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt25/06/2007

Polisen rätt att undersöka väska?

Fortfarande osäker angående olaga alkoholinnehav samt underårigs förtäring av alkohol. Anta att en 16-åring går runt med en väska som innehåller sprit och att en polis kommer fram och vill titta i väskan. Så vitt jag vet måste en misstanke om brott finnas för att polisen ska få titta i väskan. Vad är det som krävs för att en misstanke ska vara "giltlig"? Det är ganska lätt i många fall för en polis att misstänka olaga innehåll i väskan om 16-åringen till exempel befinner sig på en skolavslutningsfest. Kan 16-åringen neka polisen att få titta i väskan? Vad är straffet för 16-åringen?

Lawline svarar

Att en polisman undersöker innehållet i en persons väska innebär att han eller hon företar en kroppsvisitation. Bestämmelser om kroppsvisitation finns i rättegångsbalkens 28 kapitel (http://www.lagen.nu/1942:740). För att man ska få företa en kroppsvisitation krävs att: - det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, - personen i fråga kan skäligen misstänkas för brottet och - man söker efter föremål som kan tas i beslag eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet Kroppsvisitation får även företas på den som inte är skäligen misstänkt för brottet om det finns synnerlig anledning att anta att man kommer att hitta föremål som kan tas i beslag eller om det annars är av betydelse för utredningen om brottet. För att en polis ska kunna besluta om kroppsvisitation krävs att det förekommer någon anledning att anta att ett brott har begåtts. Syftet med åtgärden får alltså inte vara att upptäcka eller förebygga ett brott. Det är inte särkilt höga krav som ställs upp utan polisen kan ha sett något misstänkt eller fått ett tips som de närmare vill undersöka. Att personen i fråga ska vara skäligen misstänkt är inte heller ett särkilt högt beviskrav utan det räcker att det av någon anledning förekommer en misstanke mot personen. Beviskraven är desamma som vid inledande av förundersökning och ska man gå efter regelboken är det undersökningsledaren, åklagaren eller rätten som ska meddela förordnande om kroppsvisitation. Då detta skulle vara verkningslöst om polisen befinner sig ute och behöver undersöka någons väska omedelbart, har polisen befogenhet att besluta om kroppsvisitation på stället. Då polisen har meddelat beslut om kroppsvisitation är den enskilde skyldig att lämna utrymmen i kläder och annat man bär med sig till polisens förfogande. Skulle den enskilde neka polisen detta kan polisen tilltvinga sig det föremål som ska undersökas. Om situationen så kräver får polisen även använda våld. Detta framgår av polislagen 10 § p. 4 (http://www.lagen.nu/1984:387). Polisen måste alltid iaktta proportionalitetsprincipen då de utför sitt jobb, vilket innebär att skälen för åtgärden måste uppväga det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte. Våld kan alltså bara bli aktuellt om den enskilde omöjliggör kroppsvisitationen. Om den enskilde möter polisen med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar dem vid utförande av kroppsvisitation kan han eller hon fällas för våld eller hot mot tjänsteman (brottsbalken 17 kap 1 §) eller våldsamt motstånd (brottsbalken 17 kap 4 §) (http://www.lagen.nu/1962:700). Tilläggas kan att det inte är straffbart att som underårig bära med sig alkoholdryck eller förtära sådan dryck. Olovligt innehav av alkoholdryck förutsätter att man avser att sälja drycken vidare. Den som riskerar att bli fälld för brott mot alkohollagen är den som försett den minderårige med sprit. Med vänlig hälsning,
Julia AsplundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo