FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/05/2007

Skillnaden mellan stöld och egenmäktigt förfarande

Vad är skillnaden mellan stöld och egenmäktigt förfarande?

Lawline svarar

Stöld - Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, döms om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. (Brottsbalken 8 kap 1 §) Egenmäktigt förfarande - Den som, i annat fall än särskilt i detta kapitel omförmäles, olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper något, dömes för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst sex månader. (Brottsbalken 8 kap 8 §) Skillnaden mellan dessa båda brott är huvudsakligen att stöld kräver att gärningsmannen har haft ett så kallat tillägnelseuppsåt vilket inte krävs för brottet egenmäktigt förfarande. För att gärningsmannen skall anses haft ett tillägnelseuppsåt skall han vid tidpunkten för brottet ha haft ett uppsåt att göra saken till sin eller annan. Kommer gärningsmannen i efterhand fram till att han vill tillägna sig det tagna föreligger dock inte en stöld utan istället egenmäktigt förfarande samt brottet olovligt förfogande. En annan skillnad på dessa båda brott är att egenmäktigt förfarande inte ställer något krav på att det tagna skall innebära ekonomisk skada. Stjäl någon ett pass kan det inte sägas ha skett en sådan ekonomiska skada som åsyftas i definitionen stöld, egenmäktigt förfarande är således för handen. Det krävs även att det skall finnas ett legalt ekonomiskt värde på det som tagits. Illegal narkotika kan därför aldrig vara ett objekt för stöld trots att den som blivit av med narkotikan uppenbarligen ha lidit en ekonomisk skada. Jag hopps att detta ger svar på din fråga. Med vänlig hälsning,
Mikael KarlssonRådgivare