FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt07/05/2007

Ljudupptagning vid föreningsstämma, olovlig avlyssning?

Är det tillåtet för en föreningsmedlem att oanmält göra en ljudupptagning vid föreningsstämma i en samfällighetsförening? Finns inskränkningar i hur en sådan ljudupptagning får användas?

Lawline svarar

Hej I Brottsbalkens 4 kapitel 9 a § regleras brottet olovlig avlyssning. Detta brott har tillkommit för att i vissa fall ge skydd mot integritetskränkningar som är möjliga genom modern teknik. Regeln lyder som följer; ”Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år.” Paragrafen avser, som ovan anges, skydd mot avlyssning eller upptagning av tal i enrum samt skydd mot ljudupptagning av samtal mellan andra. Skyddet gäller vidare för förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten inte äger tillträde. En föreningsstämma i en samfällighetsförening anses troligen inte vara av allmän karaktär eftersom mötet i princip är tillgängligt för endast en krets av särskilt inbjudna medlemmar och faller således in under lagens skyddsområde. Däremot är straffbestämmelsen utformad som så att den endast gäller den som inte själv deltar i sammankomsten, eller den som obehörigen berett sig tillträde dit. Eftersom det i ditt fall rör sig om en föreningsmedlem som normalt är inbjuden till mötet i egenskap av detta, är själva ljudupptagningen således straffri trots att den sker utan de andra deltagarnas vetskap. Om spridning av den ljudupptagning som skett därefter kan utgöra brottsligt beteende beror på dess innehåll, det vill säga vad som avhandlats under mötet med mera. Om man ser till vad som normalt diskuteras vid en föreningsstämma framstår det inte som troligt att användning av materialet kan få rättsliga följder. Försiktighet bör dock iakttas om man exempelvis behandlat känslig privat information om enskilda individer etcetera, som skulle kunna aktualisera brottet förtal vid spridning. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?