Inspelning av samtal

2007-05-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Får man spela in ett samtal om man är delaktig i det? Om ja, vilka krav måste man uppfylla då? Ska det vara digitalt eller analogt? Tack på förhand.
SVAR
Den lagbestämmelse som är av relevans för att besvara din fråga är olovlig avlyssning som regleras i 4 kap 9a § brottsbalken. I paragrafen stadgas att den som olovligen genom tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till skall ådömas straffansvar. Vidare skall stadgandet om olovlig avlyssning inte tillämpas i de fall där regeln om brytande av post- eller telehemlighet istället kan användas (4 kap 8 §). Regleringen beträffande olovlig avlyssning kom till stånd för att stärka skyddet mot integritetskränkningar som annars skulle kunna åstadkommas genom utnyttjande av akustiska inspelningsanordningar. Straffstadgandet om olovlig avlyssning innebär ett inspelningsförbud av diktamen, bikt eller bön (tal i enrum). Förbudet omfattar även inspelning av samtal mellan andra. Detta innebär motsatsvis att det är fullt tillåtet att spela in ett samtal under förutsättning att man själv deltar i dialogen. Det har ingen betydelse vilken typ av samtal det rör sig om och det är inte heller nödvändigt att den andra samtalsparten är medveten om att samtalet spelas in. Även vid sammanträden eller annan sammankomst är det tillåtet för den som deltar i sammankomsten att spela in vad som sägs vid denna, även om de andra deltagarna är omedvetna om inspelningsförfarandet. Datainspektionen har i artikeln ”Vilka samtal får jag spela in?” (se www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/ar-det-tillatet-att-spela-in-foretagets-telefonsamtal-i-syfte-att-utbilda-den-egna-personalen/) försökt besvara en ständigt upprepad fråga: När får telefonsamtal över huvud taget spelas in? Datainspektionen slår fast att det beror på, och att hänsyn skall tas till såväl inspelningsteknik som till varför personen ifråga vill utföra inspelningen. På ett vanligt ljudband är det tillåtet att spela in ett samtal under förutsättning att personen i fråga själv är delaktig i dialogen. Det är inte heller nödvändigt att informera den andra samtalspartnern om att samtalet spelas in. Är däremot inspelningen digital är reglerna i personuppgiftslagen (Se PuL http://www.lagen.nu/1998:204 ) att beakta, eftersom lagen gäller för behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserade. En förutsättning för att lagen skall kunna tillämpas är dock att den person som blir inspelad kan identifieras, eftersom det annars inte är personuppgifter som behandlas. I PuL finns det regler om den information som måste förmedlas vid en ljudupptagning samt bestämmelser om i vilka situationer samtycke krävs för att få spela in. Vidare i artikeln framkommer att digital inspelning av telefonsamtal normalt är att se som behandling av personuppgifter enligt PuL, vilket då skall baseras på ett frivilligt samtycke. För att få spela in uppgifter utan samtycke måste något av undantagen i PuL vara för handen. Här görs vanligtvis en intresseavvägning enligt 10 § punkt f där det gäller att avgöra vem av parternas intressen som väger tyngst; intresset av att få spela in samtalet viktat mot den personliga integriteten. En förutsättning för att straff enligt 4 kap 9a § skall komma att aktualiseras är att upptagningen skett olovligen. Upptagningen blir tillåten om samtycke föreligger från någon som kan sägas ha rätt att förfoga över meddelandet. Samtycke till inspelning skall lämnas av den som blir utsatt för denna och inte av den som förfogar över den plats där ljudupptagningen sker. Notera att en ytterliggare förutsättning för straffbarhet är att gärningen utförts i hemlighet. Med vänlig hälsning,
Sofia Norrman
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej! Jag har läst detta svar men tycker det är lite luddigt i svaret vilka av paragraferna som rör ett samtal på plats och ett telefonsamtal. Dessutom har det gått nästan 10 år sedan svaret skrevs, så saker kan ju ha ändrats. Jag befinner mig i den olustiga situationen att en handläggare på en myndighet lovar mig saker muntligen, men sedan hävdar att det aldrig sagts eftersom det inte står i handläggarens egna anteckningar. För att få bukt med denna serie av tjänstefel vill jag i fortsättningen spela in våra möten på min mobiltelefon. Mina frågor är då: 1. Är det tillåtet att spela in ljudet från ett fysiskt/muntligt officiellt möte med en myndighetsutövare. 2. Om svaret på 1 är "ja", måste jag då informera om att jag spelar in? Tack på förhand.
2016-09-02 08:54
Hej! Jag söker svar om samtal får spelas in utan att informera. Mina Fd partner pelar in alla sina telefonsamtal och nämner aldrig att "detta samtal kommer att spelas in", i samtalen försöker parten tvinga fram ord/påstående från mig för att sedan använda mot mig. vad jag förstår av texten ovan behöver man ej be om lov för i spelning i privat ärende! ? Luddigt!
2016-09-19 13:23
Jag skulle vilja ha svar på nedanstående, tidigare ställda frågor av en insändare: " 1. Är det tillåtet att spela in ljudet från ett fysiskt/muntligt officiellt möte med en myndighetsutövare. 2. Om svaret på 1 är "ja", måste jag då informera om att jag spelar in? Tack på förhand. "
2017-03-01 08:52
Hej jag vill ha svar på om det gäller fortfarande. Detta innebär motsatsvis att det är fullt tillåtet att spela in ett samtal under förutsättning att man själv deltar i dialogen. Det har ingen betydelse vilken typ av samtal det rör sig om och det är inte heller nödvändigt att den andra samtalsparten är medveten om att samtalet spelas in. Även vid sammanträden eller annan sammankomst är det tillåtet för den som deltar i sammankomsten att spela in vad som sägs vid denna, även om de andra deltagarna är omedvetna om inspelningsförfarandet. Tackar
2017-06-28 14:49
Hej! Läste svaret men blev inte klok på vad som gäller. Kan ett samtal som spelas in utan att men blir informerad om det gälla som ett avtal? Under samtalet sägs varken namn eller org.nr på företaget som det gäller. Har förstått att det inte verkar vara kristallklart vad som gäller. Tack på förhand
2017-09-07 12:04
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2146)
2019-06-17 Får man ett längre fängelsestraff om man inte inställer sig?
2019-06-16 Får en polis berätta att någon är dömd?
2019-06-15 Kan ett brott preskriberas om åtal har väckts inom preskriptionstiden?
2019-06-11 Preskriptionstid samt belastningsregister efter fängelsestraff

Alla besvarade frågor (69981)