FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt19/04/2007

Verkställande av gynnande beslut

I vilket lagrum hittar jag regler kring verkställande av gynnande beslut. Jag har fått veta att kommunen har skyldighet att inom 3 veckor verkställa ett gynnande beslut om insatser, men var står det? Mvh

Lawline svarar

Det finns ingen regel som direkt uttrycker att en kommuns gynnande beslut skall verkställas inom 3 veckor. Faktum är att övervägande delen av kommunalt fattade gynnande beslut verkställs utan myndighetens försorg. Det är i dessa fall upp till den enskilde att själv förverkliga beslutet. Detta gäller exempelvis beslut om bygglov enligt plan- och bygglagen och alkoholservering enligt alkohollagen. I de fall då det rör sig om ett gynnande beslut, som det är upp till myndigheten att fastställa, finns inget generellt givet lagrum som tar upp den tidsfrist inom vilken kommunen har att verkställa beslutet. Det framgår varken av förvaltningslagen eller kommunallagen. Söker vi oss dock till exempelvis socialtjänstlagen (SoctjL) står det stadgat att en kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller försörjningsstöd skall åläggas att betala en särskild avgift (16 kap 6 a § jämte 4 kap 1 § SoctjL). Ett ytterligare exempel är beslut som gäller insatser för funktionshindrade enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lagens 28 a § står stadgat att en kommun eller landsting som inte tillhandahåller en insats enligt 9 § som någon är berättigad till utan oskäligt dröjsmål, erläggs att betala en särskild avgift. I dessa två lagrum kan vi se att det ställs krav på kommunen att gynnande beslut skall verkställas inom skälig tid respektive utan oskäligt dröjsmål. Hur lång denna tidsfrist är får dock avgöras i varje enskilt fall. Tveka inte att komma med ytterliggare frågor. Med vänlig hälsning
Mikael KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”