Rätt att häva vid säljarens dröjsmål

2007-04-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA
I konsumentköplagen 13§ står det att "Köparen får häva köpet, om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för honom." Finns det exempel på vad som räknas som "väsentlig betydelse" ? I mitt fall gäller det en motorcyckel som beställdes med ett leverans löfte på 3-4 dagar. Nu har det gått en månad, och många löften senare är det senaste löftet leverans om 2 veckor. Har jag rätt att häva köpet.
SVAR
Hej!

Konsumentköplagens (KKL) bestämmelser tillämpas endast i de fall då en näringsidkare säljer lösa saker till en konsument. Detta innebär att 13 § KKL enbart blir av intresse för din del om du köpt din motorcykel för privat bruk och av en näringsidkare som sålt den för ändamål som har samband med hans näringsverksamhet. (1 § KKL) Har du istället köpt din motorcykel av en privatperson eller för bruk i din näringsverksamhet är det nämligen köplagen (KL) som istället kommer att reglera ditt och säljarens avtalsrättsliga förhållande. Visserligen innehåller båda de nämnda lagarna hävningsbestämmelser till köparens förmån, men eftersom bestämmelserna innehåller olika villkor för dess tillämpbarhet är de olika svåra för en köpare att dra nytta av. KKL innehåller den mest förmånliga hävningsbestämmelsen för din del. En rekommendation från min sida är med andra ord att kontrollera så att ditt köp verkligen definieras som ett konsumentköp. Detta för att din argumentation gentemot säljaren inte skall falla på ett så enkelt misstag som att du istället skulle ha argumenterat utifrån KL:s hävningsbestämmelse och dess villkor.

Huvudregeln i 13 § KKL är att köparen får häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för honom. Så vitt jag känner till finns inga klargörande rättsfall för hur lång tid dröjsmålet behöver fortgå för att generellt betraktas vara av väsentlig betydelse. Vid en eventuell framtida process i domstol får det därför göras en bedömning i varje enskilt fall beträffande ifall väsentlighetskravet vid hävning är uppfyllt. Det är här du som köpare som har bevisbördan för att avtalsbrottet har varit av väsentlig betydelse.

I ditt fall finns det i 13 § 2 st en kompletteringsregel till paragrafens 1 st som är av intresse. Detta stycke stadgar att köparen har rätt att häva, om inte säljaren levererar inom en bestämd tilläggstid som satts ut sedan dröjsmålet inträffat. Denna tilläggstid får inte får vara oskäligt kort, vilket den inte heller torde vara i ditt fall då denna tidsfrist verkar vara föreslagen/accepterad av säljaren. Av förarbetena framgår att hävning efter tilläggstidens utgång kan ske, även om dröjsmålet inte är av väsentlig betydelse. I och med att ni har avtalat att leverans skall ske inom två veckor innebär detta med andra ord att du kan häva köpet efter de två veckornas utgång, utan att väsentlighetskravet överhuvudtaget aktualiseras. Notera dock att det under den tid som tilläggstiden löper inte finns någon möjlighet att häva köpet så till vida säljaren inte meddelar att han inte kommer att kunna leverera inom denna tid.

Mitt råd till dig är därför att vänta till denna tvåveckorsperiod har löpt ut för att se ifall säljaren fullgör köpet. Blir så inte fallet inte har du rätt att häva köpet med stöd av 13 § 2 st.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du får mer än gärna höra av dig igen om det uppstår fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Sofia Norrman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (920)
2021-12-01 Vilken ångerrätt gäller vid köp av telefonförsäljare?
2021-11-30 Samtycke vid digitalt presentkort
2021-10-31 Rätt till öppet köp?
2021-10-30 Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?

Alla besvarade frågor (97706)