FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt02/04/2007

Är rondellhundar och liknande gatukonst laglig?

Är rondellhundar och liknande gatukonst laglig?

Lawline svarar

Hej, För att finna svar på om rondellhundarnas existens är laglig eller ej får man söka i Ordningslagen (OL). Möjligen kan viss gatukonst i extrema fall även sållas in under reglerna i Brottsbalken och särskilda gatukonstigheter kan även falla in under regelverket för bygglov. Givetvis står det ingenting om rondellhundar specifikt i OL, men här stadgas att en offentlig plats inom detaljplanelagt område inte får användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller på ett sätt som inte är allmänt vedertaget. Rondellerna är visserligen inte upplåtna för att ge utrymme för rondellhundar och möjligen är rondellhundarna inte att betrakta som allmänt vedertagna. För att ändå få göra saker på offentlig plats krävs tillstånd av polismyndigheten. Även kommunen kan hindra tillståndet då den har vetorätt ifråga om vad som får tillåtas. Kommunen har även rätt att meddela lokala föreskrifter (förbud), men denna rätt är starkt begränsad och får inte lägga onödigt tvång på medborgarna (OL 3 kapitlet 8 och 12 §§). När polismyndigheten och kommunen beslutar om tillstånd ska de beakta trafik, allmän ordning och säkerhet, gångtrafikanters framkomlighet, markanvändning, stadsbild, miljö samt vad som krävs för skötsel av platsen (OL 3 kapitlet 14 och 16§§). Straffet om man bryter mot reglerna är böter och egendomen får förverkas (OL 3 kapitlet 22 och 25 §§). Sammanfattningsvis torde rondellhundarna i lagens strängaste mening kräva tillstånd, och skulle tillstånd begäras skulle det troligen beviljas, åtminstone under en viss tidsperiod. http://www.lagen.nu/1993:1617 hittar du OL. För att gatukonst skulle strida mot Brottsbalkens regler och utgöra ett regelrätt brott krävs att det är ett ofredande eller ett hot riktat mot någon person speciellt. Detta borde sällan komma ifråga. Brottsbalken finner du http://www.lagen.nu/1962:700 . Bygglov krävs inom detaljplanelagt område för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar. Detta kan du läsa mer om i 8e kapitlet http://www.lagen.nu/1962:700 . Vänligen,
Mia EjendalRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”